Eksperci edycji 2017

Marek Bury zdjęcie

Marek Bury

Bury & Bury  Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora na tym samym wydziale oraz złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261. Od 2010 roku pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators Science Management Commercialization i członkiem stowarzyszenia założonego przez jego uczestników. W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE. W 2015 roku wraz z ojcem, Lechem Burym założył Kancelarię Patentową Bury & Bury, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Działa również społecznie, jako członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych oraz członek Komisji EPPC przy Europejskim Instytucie Patentowym. Prowadzi wykład nt. praw własności przemysłowej na studiach wieczorowych na Politechnice Warszawskiej. Sporadycznie prowadzi zajęcia na aplikacji rzecznikowskiej, studiach podyplomowych na SGH jak również gościnne wykłady na UW.


Magdalena Garlińska

Magdalena Garlińska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. We wrześniu 2009 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. W okresie grudzień 2009 – luty 2010 uczestniczyła w stażu naukowo – badawczym w firmie VIGO SYSTEM S.A. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie optoelektronika uzyskała w roku 2015. Dr Garlińska podczas pracy w Wojskowej Akademii Technicznej brała udział w pracach badawczych skoncentrowanych głównie na opracowaniu bezprzewodowego systemu łączności optycznej w zakresie spektralnym 8-12 µm. Za uzyskane wyniki badań, otrzymała trzykrotnie (2011, 2012 i 2014) dyplom za najlepszą pracę w konkursie „Młodzi pracownicy nauki” na Krajowej Konferencji Elektroniki. W 2012 r. otrzymała stypendium w ramach projektu stypendialnego kierowanego do zdolnych i ambitnych doktorantów z województwa mazowieckiego, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ww. program stypendialny był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) projekt „”Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”. W 2012 r. ukończyła również studia podyplomowe „Menedżer innowacji” realizowane przez Szkołę Główną Handlową. W 2015 odbyła staż w ramach programu Top500 Innovators na uniwersytetach w Cambridge i Oxfordzie. Od 2015 roku jest pracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie m.in. pełni funkcję koordynatora programów sektorowych PBSE i IUSER.


Piotr Jaworski

Piotr Jaworski

Collegium Wratislaviense

Certyfikowany audytor, coach, mentor oraz trener z blisko 15-letnim doświadczeniem. Uznany ekspert w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz funduszy unijnych (ekspert DG REGIO Komisji Europejskiej). Bogate doświadczenie w tym zakresie zaczął zdobywać już od końca lat 90-tych jako koordynator Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Po zakończeniu konfliktu na Bałkanach, jako pracownik OBWE, wdrażał plan pokojowy w Kosovie, Serbii i Macedonii. Szef zespołów audytu w największych polskich przedsiębiorstwach oraz agencji rządowej. Jako właściciel firmy doradczej wdrażał systemy zarządzania ryzykiem w największych polskich miastach i uczelniach.

Szef Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Współzałożyciel Miejsca Otwartego Coachingu. Absolwent SGH, UMCS, a także Norman Bennett Academy (Team Coach) i Akademii L. Koźmińskiego (Coaching profesjonalny). Jako coach i mentor szczególnie interesuje się kwestią skuteczności w określaniu i osiąganiu celów swoich klientów. Wielki miłośnik wsi. To właśnie tam, wraz z żoną i czwórką dzieci, mieszka, uprawia winorośla i hoduje karpie. Odpoczywa, biegając po lesie i słuchając dobrej muzyki z amerykańskiej wsi – blues i americana.


Sabina Kasoń

Fundacja IDEA Rozwoju

Przez 12 lat pracy w administracji rządowej, m.in w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, specjalizowała się w dziedzinie zarządzania projektami (głównie szkoleniowymi i współpracy międzynarodowej) finansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych (m.in. PHARE, fundusze strukturalne, Polska Pomoc) oraz w dziedzinie zarządzania strategicznego w administracji.

Współautorka m.in.: Strategii Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Policy paper na rzeczy cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r., Ocena wpływu regulacji. Poradnik dla administracji. Wspólnie z Fundacją IDEA Rozwoju uczestniczyła w szeregu badań ewaluacyjnych, dotyczących głównie kwestii społecznych, a także w projektach watchdogowych realizowanych przez Fundację.

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (d. Akademia Ekonomiczna) oraz Programu Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej i SciencePo w Paryżu. Ukończyła również Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami SGH. Od września 2014 Dyrektor Zarządzający Fundacji IDEA Rozwoju, a od lipca 2016 r. – również w IDEA Instytut sp. z o.o. Genealog – amator. W wolnych chwilach lubi zagłębić się w relaksującą lekturę i razem z dziećmi odkrywać nowe miejsca na kulturowej mapie Warszawy. W przyszłości chciałaby pojechać wszędzie tam, gdzie jeszcze jej nie było.


Kinga Kurowska

Politechnika Warszawska, Fundacja Młodej Nauki

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia, pełni obowiązki kierownika Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, oraz przewodniczy Zespołowi Rektorskiemu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX PW). Za główny cel stawia sobie zmianę systemu kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Pełni również funkcję prezesa Fundacji Młodej Nauki, której jest współzałożycielką. Jest społecznym doradcą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji), a także ekspertem ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011-2014) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011). Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przedstawiając głos młodych naukowców podczas kolejnych nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Autorka licznych artykułów naukowych oraz raportów przygotowywanych dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zawodowo i naukowo zajmuje się zarządzaniem szkolnictwem wyższym, studiami doktoranckimi, nowoczesnymi formami kształcenia, edukacją pozaformalną i nieformalną oraz zmianami systemowymi w szkolnictwie wyższym i nauce.


Michał Maciejewski

Michał Maciejewski

CERN -Europejska Organizacja Badań Jądrowych

Ukończył automatykę i robotykę na Politechnice Łódzkiej. Podczas rocznego stażu w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek (CERN) napisał pracę magisterską dotyczącą modelowania nadprzewodzących magnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych. Dodatkowo odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette i Raytheon jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Obecnie jest doktorantem na Politechnice Łódzkiej, nadal pracuje w CERN i tym samym kontynuuje przygodę z nadprzewodzącymi magnesami. Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. W 2015 r. odbył 2-miesięczny kurs z zakresu przedsiębiorczości, przywództwa i transferu technologii na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Obecnie jest również członkiem zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne jako członek kół naukowych, wolontariusz oraz współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.


Hanna Mamzer

Hanna Mamzer

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Psycholog i socjolog, Profesor UAM w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej UAM. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości, a przede wszystkim problematyką wielokulturowości. Autorka wielu publikacji poświeconych tej tematyce. Realizuje szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, szczególnie efektywnej komunikacji i wystąpień publicznych oraz różnic kulturowych, dla różnych grup odbiorców: nauki, biznesu i dyplomacji. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową: jest koordynatorem dwóch międzynarodowych programów poświęconych tematyce senioralnej: „Generations” oraz „Silver Economy” (obydwa w ramach programy Creator Interreg IV). Prowadzi liczne zagraniczne wykłady gościnne w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. Prof. Mamzer pełni funkcje formalne i społeczne byłą przewodniczącą Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Wspomagania Współpracy z Zagranicą, operującym przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też wice-prezesem Stowarzyszenia Stypendystów Polityki. Jest laureatką programów z zakresu B+R prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Biegły sądowy z zakresu zoopsychologii i dobrostanu psów.

Psycholog i socjolog, Profesor UAM w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej UAM. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości, a przede wszystkim problematyką wielokulturowości. Autorka wielu publikacji poświeconych tej tematyce. Realizuje szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, szczególnie efektywnej komunikacji i wystąpień publicznych oraz różnic kulturowych, dla różnych grup odbiorców: nauki, biznesu i dyplomacji. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, laureatka akcji stypendialnej Polityki, licznych nagród i wyróżnień. Prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową: jest koordynatorem dwóch międzynarodowych programów poświęconych tematyce senioralnej: „Generations” oraz „Silver Economy” (obydwa w ramach programy Creator Interreg IV). Prowadzi liczne zagraniczne wykłady gościnne w wielu krajach Europy, Azji, Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych. Prof. Mamzer pełni funkcje formalne i społeczne byłą przewodniczącą Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Wspomagania Współpracy z Zagranicą, operującym przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest też wice-prezesem Stowarzyszenia Stypendystów Polityki. Jest laureatką programów z zakresu B+R prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach i Polskiego Towarzystwa Etycznego. Biegły sądowy z zakresu zoopsychologii i dobrostanu psów.


Piotr Nyga

Piotr Nyga

Wojskowa Akademia Techniczna

Jest żołnierzem zawodowym i naukowcem, od 2009 r. pracuje w Instytucie Optoelektroniki (IOE) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Laboratorium Technologii Cienkich Warstw, zajmującego się technologiami próżniowego wytwarzania pokryć cienkowarstwowych na elementach optycznych oraz nanostrukturami i kompozytami metaliczno-dielektrycznymi do zastosowań w optoelektronice. Uzyskał stopień magistra inżyniera, specjalność optoelektronika, w 2004 roku na Wydziale Elektroniki WAT. W 2008 roku obronił doktorat w Purdue University, IN, USA. W czasie studiów doktoranckich w grupie prof. Vladimira Shalaevea w School of Electrical Engineering and Birck Nanotechnology Center w Purdue University pracował nad wytwarzaniem nanostruktur metaliczno-dielektrycznych o zadanych właściwościach optycznych i ich laserową modyfikacją. Jest absolwentem programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization (Stanford University, 2015 r.).


Karol Seweryn

Centrum Badań Kosmicznych

Jest pracownikiem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w rozwijaniu układów mechatronicznych pracujących w warunkach kosmicznych w szczególności na orbicie okołoziemskiej oraz na powierzchniach ciał Układu Słonecznego. W obszarze zainteresowań znajduje się eksploracja Księżyca i Marsa, dynamika i sterowanie układami wieloczłonowymi oraz analizy termiczne i strukturalne dedykowane warunkom kosmicznym. W ostatnich latach dr inż. Karol Seweryn brał udział w misjach Solar Orbiter (instrument STIX), Phobos Grunt (instrument CHOMIK), był kierownikiem i wykonawcą projektów technologicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Równolegle aktywnie promuje inżynierię satelitarną w Polsce poprzez wykłady na Politechnikach.


Monika Rom

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jest pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyła studia na kierunku włókiennictwo, specjalność chemiczna technologia włókna, na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Doktorat w dyscyplinie włókiennictwo uzyskała na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku – Białej. Jest stypendystką programu MNISW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization, w ramach którego odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Naukowo zajmuje się problematyką polimerów biodegradowalnych, w tym włóknami, mikrowłóknami i nanowłóknami z tych polimerów, ich zastosowaniem w różnych produktach, jak również tworzeniem biomimetycznych układów polimerowych, inspirowanych przyrodą. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami jak również w opracowywaniu strategii. Obecnie jest prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Procesy włókiennicze”, działa również na rzecz współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem uczelni. W ramach Stowarzyszenia Top 500 Innovators angażuje się w działalność ekspercką i konsultacyjną w zakresie polityki naukowej.


Bartosz Walter

Life Science Innovations Fund

Investment Manager responsible for bio and med tech companiet at Venture FIZ, Trigon (Poland) involved in over 300 projects in last 5 years. Investor, former coordinator of national program ‘Design the Future Poland’. Responsible for investment process and business development in portfolio companies. His main duties at portfolio companies comprise IP strategy, research plan, clinical trials, commercialization plan and maximizing company value. For 10 years he worked as a scientist in: Regensburg University (PhD), Max Planck Institute (Post-doc), Polish Academy of Sciences (Assistant Professor) and University of California Berkeley (Haas School of Business, Executive Education). Alumnus of TOP500 innovators program (Poland). Awards: Scholarship of Ministry of Science and Sport (Poland), Deutscher Akademischer Austauschdienst (Germany), Tramp Scholarship (Germany). Today he will talk about fascinating wold of early stage Polish start-ups from life science sector.


Agata Żak

Agata Żak

Stowarzyszenie Top 500 Innovators

Architekt krajobrazu, podczas studiów pracowała w pracowni urbanistycznej. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony własności intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 8 lat pracuje na Uniwersytecie Warszawskim (Uniwersyteckie Centrum Transferu Technoligii, Digital Economy Lab Enterprise Europe Network). Jest stypendystką Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

Pracowała  w  międzynarodowym  projekcie z różnymi branżami i technologiami, zajmowała się koordynacją działań konsorcjum, przygotowywaniem spotkań brokerskich, misji handlowych, współpracą z różnymi instytucjami, firmami. Pracowała w grupie roboczej ScaleUp, która przygotowała przewodnik dla wszystkich konsultantów sieci. Zajmowała się również przygotowaniem nowych rozwiązań powstałych na UW do uzyskania ochrony  patentowej. Współtworzy ciekawe inicjatywy, działając na płaszczyznach nauka-biznes-administracja. Miłośniczka designu, grafiki.


Iwona Cymerman

Iwona Cymerman

Biotech Innovations Sp. z o.o.

PhD, brings a combination of over 15 years’ experience in the life sciences and 5 years of start-up entrepreneurial leadership and advisory expertise. Her deep engagement in health-related scientific challenges for a number of years and passion for transformation of ideas into market-viable products have enabled her to develop skills to reliably identify the most promising projects with high marketability potential.

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/iacymerman


Justyna Janiszewska

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Justyna jest związana od kilkunastu lat z sektorem pozarządowym. Do momentu objęcia funkcji dyrektora wykonawczego w Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pełniła funkcję Prezesa Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) – jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych pracujących na obszarze b. ZSRR. W l. 2007-2016 kierowała programem grantodawczym RITA – Przemiany w regionie, a także innymi projektami regrantingowymi realizowanymi w tym okresie przez FED. Wcześniej w latach 2003-2006 była Sekretarzem Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica – koalicji polskich organizacji działających poza granicami kraju, a następnie w latach 2008-2014 działała w Zarządzie tej organizacji. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem Jeden Świat, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów czy Fundacją im. Stefana Batorego. Jest wykwalifikowaną trenerką pracującą w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim, prowadziła warsztaty m.in. z zakresu edukacji globalnej, współpracy międzynarodowej, pracy projektowej i umiejętności trenerskich.Ukończyła politologię ze specjalnością stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia licencjackie z zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Programu Menedżerowie NGO


Andrzej Karel

Andrzej Karel,

TAK Innovation Agency

Jest założycielem TAK Innovation Agency, której celem jest wspieranie organizacji we wprowadzaniu kreatywnego podejścia do tworzenia usług i produktów. Regularnie współpracuje z Creation Center przy Deutsche Telekom w Berlinie. Jest absolwentem Advanced Track w HPI School of Design Thinking (D-School), największej instytucji oficjalnie kształcącej w zakresie Design Thinking w Europie. Prowadził warsztaty, projekty lub badania użytkowników m.in. dla takich organizacji jak Kloeckner, Nike, Danfoss, Centrum Nauki Kopernik, UCANDO.pl, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators oraz Škoda Polska.

Organizuje warszawskie spotkania Design Thinking Meetups, prowadzi bloga o innowacjach w branży audio (www.tak.audio). Ciągle w trasie między Berlinem, Warszawą a Katowicami.


Agnieszka Kubik

Agnieszka Kubik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny specjalista, od 2008 r. pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2002 r. ukończyła Wydział Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, obroniła pracę magisterską pt. „Rola Margaret Thatcher w polityce Unii Europejskiej w latach 1979-1991”. Studiowała w Programie Studiów Europejskich, PSE-Sciences Po w Szkole Głównej Handlowej, specjalność: Unia Europejska. W 2001 r. przebywała na stypendium zagranicznym w ramach programu Erasmus/Socrates na Uppsala University, Department of Government w Szwecji. W 2008 r.  ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie (XVI promocja – Stanislaw Staszic). W MNiSW pracuje w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, gdzie wykonuje zadania m.in. z zakresu nadzoru merytorycznego nad Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta – fundacją przyznającą stypendia dla najzdolniejszych studentów, doktorantów oraz badaczy z Polski i USA, jak również – ze strony polskiej – nad Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji. Pochodzi z Płocka. 


Andrzej Kuśmierz

Andrzej Kuśmierz

Idea2Business, Akademia Leona Koźmińskiego

Wspiera innowacje, współpracując zarówno z naukowcami, którzy chcą zmienić swoje idee w biznes, jak i z wybranymi inwestorami. Jest współzałożycielem i autorem programu Warszawskiego Akceleratora Technologicznego WAW.ac. Stworzył i prowadzi projekt Idea2Business (Fundusz PreSeed) oraz TTRQ.pl – platformę dla inwestorów prywatnych. Jest też wykładowcą w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda. Jest promotorem oraz recenzentem ponad 100 projektów doradczych (związanych ze startupami, restrukturyzacją, wdrażaniem strategii) prowadzonych w ramach programów Executive MBA i Kozminski MBA. Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza również przedsiębiorstwom z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Często korzysta z metodologii Future Thinking.

Jego podstawową aktywnością jest jednak praca jako mentor dla zaprzyjaźnionych naukowców, przedsiębiorców i spółek. Poza WAW.acem czasami bierze udział w wybranych międzynarodowych konkursach dla startupów tj. Intel Business Challenge, Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.


Krystyna Malińska

Krystyna Malińska

Politechnika Częstochowska


Piotr Sulikowski headshot

Piotr Sulikowski

Stowarzyszenie Top500 Innovators, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny


Krzysztof Słaboń

Krzysztof Słaboń

Collegium Wratislaviense

Trener, konsultant, mentor i tutor w Collegium Wratislaviense. Certyfikowany trener, konsultant, mentor i tutor. Przeprowadził około 1700 godzin szkoleń dla ponad 100 szkół, firm i organizacji w całej Polsce. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal. Kilkanaście lat doświadczenia w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach (min. Gimnazjum 58 w Poznaniu, Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, Enea Operator, Fressenius Kabi). Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.


Julian Rotter


Julian Rotter

Urząd Lotnictwa Cywilnego, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL)

Pracownik Departamentu Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W 2015 r. został oddelegowany do pracy w Brukseli, gdzie pełni funkcję przedstawiciela Polski (State Liaison Officer) w Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Od 2014 r. uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W przeszłości delegat Polski podczas Zgromadzeń Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu oraz szeregu konferencji/spotkań wysokiego szczebla, w tym szczytu lotniczego EU-ASEAN w Singapurze. Bierze również udział w spotkaniach odbywających się w Instytucjach UE oraz ECAC (Paryż).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu Montpellier (Mastère spécialisé z zakresu międzynarodowego prawa atomowego). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Otrzymał także stypendium Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju / Agencji Energii Jądrowej (OECD/NEA). W trakcie studiów spędził rok akademicki we Francji w ramach programu Erasmus. Ponadto, został nominowany do wzięcia udział w programie Erasmus dla pracowników administracji publicznej, w ramach którego odbył wizyty studyjne w Instytucjach UE znajdujących się w Brukseli, Strasburgu oraz Luksemburgu. Na zakończenie odbył staż typu job shadowing w Dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, jak również w Biurze EASA w Brukseli. Ukończył szereg specjalistycznych kursów zorganizowanych m. in. przez: Harvard Law School, MIT, NATO School (Oberammergau), Europejską Agencję Kosmiczną, CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) czy Agencję Energii Jądrowej (OECD).

Od 2015 r. pełni funkcję Wicedyrektora Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Współzałożyciel oraz prezes Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego „AVION” (2011-2013). W latach 2015 i 2016 r. był opiekunem drużyn reprezentujących Polskę w półfinałach międzynarodowego konkursu „International Air Law Moot Court”, które odbyły się odpowiednio w Pekinie i Dżakarcie. Członek Komitetu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (EALA); członek Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego (ECSL) działającego przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu oraz Europejskiego Klubu Lotniczego.

Wielokrotny reprezentant Polski w baseballu. Pełni funkcję Prezesa Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu. W latach 2015-2016 Menedżer Reprezentacji Polski do lat 12. W 2016 r. wyjechał z Reprezentantami Polski na prestiżowe World Children’s Baseball Fair (Toyama, Japonia), gdzie został uhonorowany przez Pana Sadaharu Oh, będącego legendą japońskiego oraz światowego baseballu, nagrodą dla najlepszego Chaperone.


Marta Wachowicz

Marta Wachowicz

Polska Agencja Kosmiczna

Z wykształcenia jest fizykiem, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie z dziedziny fizyki kosmicznej odbył w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (specjalność: fizyka plazmy kosmicznej). Zdobyła także wykształcenie w zakresie zarządzania w sferze B+R, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań naukowych (studia podyplomowe, WIT Warszawa oraz Management & Commercialization of Science na Uniwersytecie Stanforda w ramach udziału w programie TOP 500 Innovators). Jej obszarem zainteresowań zawodowych są zagadnienia transferu technologii, zwłaszcza technologii  kosmicznych i wycena własności intelektualnej. Od sierpnia 2015 r. pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kosmicznej.


Sławomir Tarnopolski

Sławomir Tarnopolski

GE Aviation

Analityk z 9-letnim doświadczeniem, specjalizuje się w analizie danych niezawodnościowych i operacyjnych silników lotniczych. Absolwent Technikum Elektronicznego w Dębicy oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia doktoranckie w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie pracuje w biznesie Aviation firmy General Electric na stanowisku starszego inżyniera prowadzącego. Poza pracą pasjonuje się wychowywaniem dwójki dzieci oraz bieganiem.


Joanna Wieleba

Joanna Wieleba

Brante Partners

Pracuje w firmie doradczej Brante Partners, która zajmuje się transferem i komercjalizacją technologii. Specjalizuje się projektowaniu i optymalizacji modeli biznesowych dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Zajmuje się także tworzeniem strategii komercjalizacji i pozyskiwania finansowania. Współpracowała z Instytutem Chemii Przemysłowej, gdzie współtworzyła spółkę odpowiedzialną za współpracę nauki z biznesem, oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, gdzie pracowała jako analityk technologii. Absolwentka programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse oraz ekonomia.

LinkedIn: httpss://www.linkedin.com/in/joannawieleba


Tomasz Perkowski

Tomasz Perkowski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odpowiedzialny za planowanie, rozwój i zarządzanie kapitałem fundacji. Absolwent Central European University (CEU). Stypendysta Open Society Institute, German Marshall Fund and Regional Environmental Center. Autor publikacji i prezentacji poświęconych transferowi technologii, rozwojowi karier młodych naukowców, mobilności badaczy i rozwojowi systemu edukacji. Członek Polskiego Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.   Były wiceprzewodniczący FP7 External Advisory Group „Research Potential”. Recenzent i ekspert w wielu krajowych i międzynarodowych programach wspierania badań i edukacji. Były członek panelu ekspertów programu „Top500 Innovators” Współprzewodniczący grupy roboczej Nauka i Technologia przy Polsko-Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji.


Scroll to Top
Loading...
Skip to content