Regulamin edycji 2019

Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

I. Definicje

 1. Program TopMinds – Program jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  (zwanych dalej Organizatorami) skierowaną do studentów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki, biznesu, organizacji pozarządowych czy też administracji publicznej.
 2. Mentorzy – Mentorami w programie są absolwenci programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 3. Mentorowani – Mentorowanymi są studenci I, II lub III stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.

II. Cel programu

Program ma na celu wsparcie w planowaniu ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych, które wzmocnią poczucie wartości zawodowej i osobistej, a w rezultacie ułatwią funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu.
 3. Udział w Programie nie jest równoznaczny z aplikacją do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta.
 4. Mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli Mentorowanego można wziąć udział tylko raz.
 6. Zarówno Mentorzy jak i Mentorowani są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy określonych w części drugiej kodeksu etycznego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Wszystkie informacje dotyczące programu Organizatorzy zamieszczają na stronie www.topminds.pl

IV. Zasady rekrutacji do edycji 2019 Programu

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się studenci studiów I, II i III stopnia.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.topminds.pl
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zostaną odrzucone.
 4. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują osoby powoływane przez Organizatorów Programu.
 5. Podczas oceny merytorycznej osoby powołane przez Organizatorów Programu biorą pod uwagę w szczególności następujące elementy:
  • motywację i predyspozycje kandydata/kandydatki,
  • przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w programie
  • dostępność mentorów.
 6. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 7. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny
 8. Terminy rekrutacji i ogłoszenia wyników będą podane w ogłoszeniu o naborze do edycji 2019 programu.
 9. Osoby przyjęte do programu zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału drogą mailową we wskazanym przez Organizatorów terminie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

V. Przebieg Programu edycji 2019

 1. Organizatorzy Programu będą łączyli Mentorów i Mentorowanych tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie pod kątem kompetencji i potrzeb.
 2. Edycja 2019 Programu będzie trwała od stycznia 2019 roku do czerwca 2019 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowani realizują program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również mają obowiązek udziału w szkoleniach zgodnie z harmonogramem programu dostępnym na stronie internetowej www.topminds.pl

VI. Obowiązki Mentorowanych:

 1. Udział w TopMinds Bootcamp.
 2. Ukończenie mentoringu indywidualnego.
 3. Udział w szkoleniach wskazanych przez Organizatorów.
 4. Wypełnienie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów Programu we wskazanym terminie.
 5. Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie Programu.

VII. Obowiązki Mentorów

 1. Mentorzy będą wspierać Mentorowanych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Mentorzy mogą pomagać w planowaniu ścieżki zawodowej, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanych.
 3. W czasie trwania Programu Mentorzy poświęcą Mentorowanym nie mniej niż 4 godziny miesięcznie.
 4. Organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (np. mail, telefon, Skype).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji Organizatorów Programu.
 2. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

IX. Załącznik

EMCC_Globalny-Kodeks-Etyczny_PL_2018

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru do Programu.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content