Regulamin Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds edycji 2017

I. Definicje

1. Program TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  (dalej ORGANIZATORZY) skierowaną do  studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki, biznesu czy też administracji publicznej.
2. Mentor/Mentorka – Mentorami w programie są polscy i amerykańscy absolwenci programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
3. Mentorowany/Mentorowana – Mentorowanymi są studenci I, II lub III stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.

II. Cel programu

Program ma na celu pomóc w planowaniu ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych, które pozwolą wzmocnić poczucie wartości zawodowej i osobistej, a w rezultacie ułatwią funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.

III. Postanowienia ogólne

1. Udział w Programie jest bezpłatny.
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na spotkania szkoleniowe.
3. Udział w Programie nie jest równoznaczny z aplikacją do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta.
4. Mentorzy/Mentorki nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
5. Program wspiera pracę w parach. Mentor/Mentorka Mentorowany/Mentorowana.
6. W Programie można wziąć udział tylko raz.

IV. Zasady rekrutacji do edycji pilotażowej Programu

1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się studenci studiów I, II i III stopnia.
2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny poniżej.
3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zostaną odrzucone bez wcześniejszego wezwania do uzupełnienia braków.
4. Po formalnej weryfikacji aplikacji zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują osoby powoływane przez Organizatorów Programu.
5. Podczas oceny merytorycznej osoby powołane przez Organizatorów Programu biorą pod uwagę następujące elementy:
 – motywację kandydata/kandydatki,
 – przekonujący i spójny opis celu oraz rezultatów udziału w programie.
6. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
7. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.
9. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 23 stycznia do 10 lutego 2017 roku.
10. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 lutego 2017 roku.

V. Przebieg edycji pilotażowej Programu

1. Organizatorzy Programu będą łączyli Mentorów/Mentorki i Mentorowanych/Mentorowane tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie pod kątem kompetencji i potrzeb. 
2. Edycja pilotażowa Program będzie trwała od marca 2017 r. do lipca 2017 roku.
3. W czasie trwania edycji pilotażowej Programu Mentorowany/Mentorowana realizuje program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również zgodnie z harmonogramem szkoleniowym.
4. W czasie trwania edycji pilotażowej Programu odbędą się szkolenia z rozwijania kompetencji interpersonalnych (komunikacja interpersonalna, kreatywne rozwiązywanie problemów,  praca w zespole, organizacja pracy własnej, wystąpienia publiczne/sztuka przemawiania).

VI. Obowiązki Mentora/Mentorki i Mentorowanego/Mentorowanej

1. Mentor/Mentorka będzie wspierać Mentorowanego/Mentorowaną dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem.
2. Mentor/Mentorka może pomagać w planowaniu ścieżki zawodowej, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanego/Mentorowanej.
3. W czasie trwania edycji pilotażowej Programu Mentor/Mentorka poświęci Mentorowanemu/Mentorowanej nie mniej niż 4 godziny miesięcznie.
4. Komunikacja Mentora/Mentorki z Mentorowanym/Mentorowaną może odbywać się zdalnie (mail, telefon, Skype).

VII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji Organizatorów Programu.
2. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content