Regulamin edycji 2023 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

I. Definicje

 1. Program – Program TopMinds będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (zwanych dalej Organizatorami), skierowany do osób przygotowujących rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki.
 2. Mentorzy – Mentorkami i Mentorami w Programie są absolwentki i absolwenci programów Top 500 Innovators i/lub Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, posiadający tytuł naukowy co najmniej doktora.
 3. Mentorowani – Mentorowanymi są osoby przygotowujące rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentki i studenci ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.
 4. WRAP – Wykonawcza Rada Akademicka Programu będąca organem wewnętrznym Programu odpowiedzialnym za określenie i wdrażanie zasad jego realizacji oraz ostateczny wybór uczestników i uczestniczek programu.

II. Cel programu

Celem programu jest przygotowanie młodych, zdolnych naukowców i naukowczyń do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim.

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów.
 3. Udział w Programie nie oznacza uzyskania statusu stypendysty/ absolwenta Programu Fulbrighta.
 4. Mentorzy i Eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli Mentorowanego można wziąć udział tylko raz.
 6. Zarówno Mentorzy, jak i Mentorowani są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy określonych w części drugiej kodeksu etycznego, zgodnego z międzynarodowym standardem EMCC, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Wszystkie informacje dotyczące programu Organizatorzy zamieszczają na stronie https://topminds.pl/.

IV. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorowanych

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się osoby wskazane w punkcie I.3 regulaminu.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
 4. Proces wyboru Mentorowanych składa się z:
  • oceny formalnej aplikacji,
  • oceny merytorycznej aplikacji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 6. Podczas oceny merytorycznej aplikacji brane są pod uwagę w szczególności następujące elementy:
  • motywacja i predyspozycje kandydatki/kandydata,
  • przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w Programie,
  • dostępność Mentorów odpowiadających oczekiwaniom kandydatki/kandydata.
 7. O przejściu do etapu rozmowy kwalifikacyjnej decyduje wynik oceny merytorycznej aplikacji.
 8. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 9. Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej to m.in.:
  • rola kandydata/kandydatki jako Mentorowanego w programie,
  • podejście kandydatka/kandydatki do kariery akademickiej,
  • plany zawodowe i rozwojowe kandydata/kandydatki na najbliższe 5 lat.
 10. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 11. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.
 12. Terminy rekrutacji i ogłoszenia wyników będą podane w ogłoszeniu o naborze do edycji 2023 Programu.
 13. Osoby przyjęte do Programu zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału drogą mailową we wskazanym przez Organizatorów terminie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

V. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorów

 1. Mentorami w programie TopMinds mogą zostać absolwenci i absolwentki programów Fulbrighta i/lub Top 500 Innovators, którzy wypełnili i przesłali formularz rekrutacyjny udostępniony im mailowo, we wskazanym przez Organizatorów terminie.
 2. Kandydaci na Mentorów powinni spełniać następujące warunki:
  • posiadają stopień naukowy doktora, lub wyższy,
  • wykazują aktywność międzynarodową na polu naukowym,
  • legitymują się wyróżniającym dorobkiem naukowym,
  • mogą przedstawić informację o sukcesach swoich wychowanków, do których to sukcesów się przyczynili.
 3. W wyborze Mentorów Organizatorzy kierują się spełnieniem ww. kryteriów, doskonałością naukową, a także zasadą zapewnienia różnorodności dyscyplin naukowych i równością płci.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze Mentorów do edycji 2023 podejmuje WRAP.
 5. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.

VI. Przebieg edycji TopMinds 2023

 1. WRAP i Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie par mentorskich pod kątem kompetencji i specjalizacji Mentorów oraz potrzeb i celów Mentorowanych.
 2. Edycja 2023 Programu rozpoczyna się z połowie stycznia 2023 roku i trwa do końca czerwca 2023 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowani realizują program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również mają obowiązek udziału w szkoleniach stacjonarnych w trakcie 3 zjazdów oraz 2 szkoleniach online zgodnie z harmonogramem programu dostępnym na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 4. W razie ogłoszenia ograniczeń organizacji wydarzeń stacjonarnych, z powodu pandemii COVID-19, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły spotkań stacjonarnych na online.
 5. W celu dopasowania par mentorskich oraz umożliwienia komunikacji w parach mentorskich Organizatorzy przekazują Mentorowi dane o proponowanych Mentorowanych: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o afiliacji, celu rozwojowym i potrzebach dot. udziału w programie. Mentorzy otrzymują wgląd w całość aplikacji proponowanych Mentorowanych.

VII. Obowiązki Mentorowanych:

 1. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp, Midterm meeting i Podsumowaniu programu.
 2. Ukończenie mentoringu indywidualnego.
 3. Udział w szkoleniach online zaplanowanych w ramach edycji 2023.
 4. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów.
 5. Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie Programu.

VIII. Obowiązki Mentorów

 1. Wsparcie Mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanych.
 3. Poświęcenie Mentorowanym nie mniej niż 4 godziny miesięcznie w czasie trwania Programu, przy czym Organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (np. telefon, platforma wideokonferencyjna).
 4. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp, Midterm meeting i Podsumowaniu programu.
 5. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji WRAP.
 2. WRAP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W związku z realizacją Programu przetwarzane są dane osobowe Mentorów i Mentorowanych. Polityka Prywatności Programu znajduje się na stronie https://topminds.pl/rodo/.
 4. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Programu.

X. Załącznik

Globalny kodeks etyczny

Pobierz regulamin w postaci pliku PDF.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content