Regulamin 2022

Regulamin edycji 2022 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

I. Definicje

 1. Program – Program TopMinds będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (zwanych dalej Organizatorami), skierowany do osób przygotowujących rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki.
 2. Mentorzy – Mentorkami i Mentorami w Programie są absolwentki i absolwenci programów Top 500 Innovators i/lub Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, posiadający tytuł naukowy co najmniej doktora.
 3. Mentorowani – Mentorowanymi są osoby przygotowujące rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentki i studenci ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.
 4. Eksperci – Ekspertkami i Ekspertami w programie TopMinds są absolwentki i absolwenci programów Top 500 Innovators i/lub Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 5. WRAP – Wykonawcza Rada Akademicka Programu będąca organem wewnętrznym Programu odpowiedzialnym za określenie i wdrażanie zasad jego realizacji oraz ostateczny wybór uczestników i uczestniczek programu.

II. Cel programu

Celem programu jest przygotowanie młodych, zdolnych naukowców i naukowczyń do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim.

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów.
 3. Udział w Programie nie oznacza uzyskania statusu stypendysty/ absolwenta Programu Fulbrighta.
 4. Mentorzy i Eksperci nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli Mentorowanego można wziąć udział tylko raz.
 6. Zarówno Mentorzy, jak i Mentorowani są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy określonych w części drugiej kodeksu etycznego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Wszystkie informacje dotyczące programu Organizatorzy zamieszczają na stronie https://topminds.pl/.

IV. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorowanych

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się osoby wskazane w punkcie I.3 regulaminu.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
 4. Proces wyboru Mentorowanych składa się z:
  • oceny formalnej aplikacji,
  • oceny merytorycznej aplikacji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 6. Podczas oceny merytorycznej aplikacji brane są pod uwagę w szczególności następujące elementy:
  • motywacja i predyspozycje kandydatki/kandydata,
  • przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w Programie,
  • dostępność Mentorów odpowiadających oczekiwaniom kandydatki/kandydata.
 7. O przejściu do etapu rozmowy kwalifikacyjnej decyduje wynik oceny merytorycznej aplikacji.
 8. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 9. Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej to m.in.:
  • rola kandydata/kandydatki jako Mentorowanego w programie,
  • podejście kandydatka/kandydatki do kariery akademickiej,
  • plany zawodowe i rozwojowe kandydata/kandydatki na najbliższe 5 lat.
 10. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 11. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.
 12. Terminy rekrutacji i ogłoszenia wyników będą podane w ogłoszeniu o naborze do edycji 2022 Programu.
 13. Osoby przyjęte do Programu zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału drogą mailową we wskazanym przez Organizatorów terminie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

V. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorów i Ekspertów

 1. Mentorami i Ekspertami w programie TopMinds mogą zostać absolwenci i absolwentki programów Fulbrighta i/lub Top 500 Innovators, którzy wypełnili i przesłali formularz rekrutacyjny udostępniony im mailowo, we wskazanym przez Organizatorów terminie.
 2. Kandydaci na Mentorów powinni spełniać następujące warunki:
  • posiadają stopień naukowy doktora, lub wyższy,
  • wykazują aktywność międzynarodową na polu naukowym,
  • legitymują się wyróżniającym dorobkiem naukowym,
  • mogą przedstawić informację o sukcesach swoich wychowanków, do których to sukcesów się przyczynili.
 3. W wyborze Mentorów Organizatorzy kierują się spełnieniem ww. kryteriów, doskonałością naukową, a także zasadą zapewnienia różnorodności dyscyplin naukowych i równością płci.
 4. Kandydaci na Ekspertów powinni spełniać następujące warunki:
  • mają możliwość poświęcenia min. 5 h w trakcie trwania programu na pracę z parami mentorskimi,
  • posiadają doświadczenie i wiedzę ekspercką w określonych przez organizatorów obszarach (wymienionych w formularzu rekrutacyjnym),
  • legitymują się osiągnięciami, wyróżniającymi ich jako ekspertów w danej dziedzinie.
 5. W wyborze Ekspertów Organizatorzy i WRAP kierują się ww. kryteriami oraz szacowanym zapotrzebowaniem na specjalistów z danego obszaru wśród par mentorskich.
 6. Ostateczną decyzję o wyborze Mentorów i Ekspertów do edycji 2022 podejmuje WRAP.
 7. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.

VI. Przebieg edycji TopMinds 2022

 1. WRAP i Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie par mentorskich pod kątem kompetencji i specjalizacji Mentorów oraz potrzeb i celów Mentorowanych.
 2. Edycja 2022 Programu rozpoczyna się z końcem stycznia 2022 roku i trwa do końca czerwca 2022 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowani realizują program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również mają obowiązek udziału w szkoleniach stacjonarnych w trakcie 3 zjazdów oraz 2 szkoleniach online zgodnie z harmonogramem programu dostępnym na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 4. W trakcie trwania Programu pary mentorskie mogą skorzystać z pomocy Ekspertów, których zadaniem jest wsparcie par mentorskich w decyzjach związanych z realizacją założonego celu mentoringu. Każda para otrzymuje możliwość skorzystania ze wsparcia w 2 obszarach tematycznych (lista obszarów zostanie udostępniona na początku programu), w wymiarze 1 godziny wsparcia na obszar.
 5. W razie ogłoszenia ograniczeń organizacji wydarzeń stacjonarnych, z powodu pandemii COVID-19, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły spotkań stacjonarnych na online.
 6. Edycja 2022 Programu, z racji na planowane wydarzenia stacjonarne skierowana jest tylko do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, albo osób, które przed każdym zjazdem przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontroli ww. statusu, a Mentorzy i Mentorowani zobowiązani są do przedstawienia paszportów szczepionkowych lub wyników testu do weryfikacji.
 7. W celu dopasowania par mentorskich oraz umożliwienia komunikacji w parach mentorskich Organizatorzy przekazują Mentorowi dane o proponowanych Mentorowanych: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o afiliacji, celu rozwojowym i potrzebach dot. udziału w programie. Mentorzy otrzymują wgląd w całość aplikacji proponowanych Mentorowanych.

VII. Obowiązki Mentorowanych:

 1. Udział w TopMinds Bootcamp.
 2. Ukończenie mentoringu indywidualnego.
 3. Udział w szkoleniach stacjonarnych i online zaplanowanych w ramach edycji 2022.
 4. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie Programu.

VIII. Obowiązki Mentorów

 1. Wsparcie Mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanych.
 3. Poświęcenie Mentorowanym nie mniej niż 4 godziny miesięcznie w czasie trwania Programu, przy czym Organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (np. telefon, platforma wideokonferencyjna).
 4. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp, Midterm meeting i Podsumowaniu programu.
 5. Udział w ewaluacji programu (przekazanie informacji zwrotnej odnośnie mentoringu).

IX. Rola i obowiązki Ekspertów

 1. Eksperci służą konsultacjami i wsparciem parom mentorskim lub mentorom. 
 2. Eksperci zobowiązują się poświęcić na wsparcie dla par mentorskich nie mniej niż 5 godzin podczas trwania programu.
 3. Eksperci w porozumieniu z parami mentorskimi samodzielnie wyznaczają czas i formułę spotkania konsultacyjnego. Jedna konsultacja powinna trwać 1 godzinę (chyba że obie strony wyrażą zgodę na jej przedłużenie).
 4. Ekspert po spotkaniu z parą mentorską przesyła Organizatorom notatkę, w której znajduje się informacja o udzielonej konsultacji, wskazanie pary, która z niej skorzystała, tematu i czasu trwania konsultacji. Notatka służy organizatorom do dokumentacji i ewaluacji procesu.
 5. Eksperci otrzymają zaproszenie do udziału w szkoleniu kompetencyjnym dla Mentorów, organizowanym w trakcie MidTerm meeting.
 6. Eksperci są zobowiązani do zachowania poufności. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji WRAP.
 2. WRAP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W związku z realizacją Programu przetwarzane są dane osobowe Mentorów, Ekspertów i Mentorowanych. Polityka Prywatności Programu znajduje się na stronie https://topminds.pl/rodo/.
 4. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Programu.

XI. Załącznik

Globalny kodeks etyczny

Pobierz regulamin w postaci pliku PDF.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content