Mentorzy i Mentorki edycji 2021

 • Agnieszka Noszczyk-Nowak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Anna Mazurkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

 • Anna Żaczek

  Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Anna Ziomkiewicz-Wichary

  Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

 • Grzegorz Liśkiewicz

  Politechnika Łódzka

 • Izabela Madura

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Bojarska

  Uniwersytet SWPS Warszawa

 • Katarzyna Matras-Postołek

  Politechnika Krakowska

 • Magda Szcześniak

  Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

 • Magdalena Antosiak-Iwańska

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

 • Małgorzata Kujawska

  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Marek Postuła

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Mariusz Barczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Michał Maciejewski

  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN

 • Monika Kaczmarek

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 • Paweł Frelik

  Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

 • Piotr Nyga

  Wojskowa Akademia Techniczna

Agnieszka Noszczyk-Nowak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obszar naukowy: kardiologia doświadczalna, kardiologia kliniczna psów i kotów, modele zwierzęce chorób serca BIO:    Prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, specjalista z zakresu chorób psów i kotów, dyrektor Szkoły Doktorskiej UPWr. Od początku pracy badawczej związana z obszarem kardiologii doświadczalnej i tworzeniem oraz wykorzystaniem modeli zwierzęcych w kardiologii. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators (Stanford University w USA, 2013). Ekspertka oceniająca wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członkini komisji ds. dobrostanu zwierząt, a także Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii PAN w latach 2014-2018.  Autorka lub współautorka publikacji z listy JCR, licznych doniesień konferencyjnych z kardiologii weterynaryjnej, promotor w zakończonych i trwających przewodach doktorskich, recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w czasopismach z listy JCR. Autorka podręcznika dla studentów i lekarzy weterynarii Interpretacja EKG psa i kota wydawnictwo Elsevier Urban & Partner (Wrocław 2014), redaktor pracy zbiorowej Kardiologia psów i kotów w praktyce (wydawnictwo Elamed, Katowice 2017). Kierownik, wykonawca lub badacz w wielu projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Odbyła liczne staże naukowe, krajowe i zagraniczne m.in. w: Klinik fur Pferde Stiftung Tierarztlicha Hochschule Hannover, Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, Klinik und Poliklinik fur kleine Haustire Freie Universitat Berlin, Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine, Ellegard Dania. Posiada pełne kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, dotyczące planowania procedur i doświadczeń oraz wykonywania procedur na zwierzętach laboratoryjnych. Oferowane wsparcie Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca badawcza z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, ich planowanie i realizacja projektów, czy też pisanie wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych, to mogę Ci to pokazać. Może chciałbyś dowiedzieć się, jaką ścieżką kariery podążyć? I jak pogodzić bycie naukowcem oraz bycie mamą? Możemy o tym porozmawiać.

Anna Mazurkiewicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny

Obszar naukowy: historia, amerykanistyka, studia migracyjne

BIO:   Historyczka, amerykanistka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka czterech monografii, artykułów, redaktorka prac zbiorowych wydawanych w kraju i za granicą. Absolwentka programów Fulbrighta (Stanford), Fundacji Kościuszkowskiej i in., wykładała m.in. na Notre Dame University, State University of New York (Buffalo), Valdosta State University. Była również prezeską Polish American Historical Association.

Obecnie prowadzi badania dotyczące uchodźstwa politycznego, amerykańskiej polityki w czasie zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem soft power, relacji dyplomatycznych amerykańsko-polskich oraz zimnowojennej działalności informacyjno-propagandowej rządu USA.

Oferowane wsparcie

Pomogę w przygotowaniu propozycji artykułu/monografii do publikacji poza granicami kraju – w opracowaniu projektu, wniosku i praktycznych przygotowaniach do wielomiesięcznego wyjazdu naukowego. Znajdę Twoje mocne strony i podpowiem, jak można je wykorzystać w dalszym rozwoju na ścieżce akademickiej. Podzielę się również dobrymi praktykami w zakresie wystąpień publicznych, które mogą się przydać w czasie konferencji, bądź gościnnego wykładu – także, a może zwłaszcza, na forum międzynarodowym.

Anna Żaczek

Gdański Uniwersytet Medyczny

Obszar naukowy: onkologia translacyjna, biologia nowotworów, diagnostyka molekularna    

BIO:   Naukowiec i wykładowca na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od września 2020 r. pełni obowiązki prodziekana odpowiedzialnego za rozwój i umiędzynarodowienie wydziału. Jest autorką ponad 100 prac i doniesień naukowych, recenzentką w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotorką kilkunastu prac magisterskich i kilku doktorskich. Jako kierownik i wykonawca brała udział w realizacji wielu projektów naukowych, w tym polsko-chińskiego projektu NCBiR, SONATA BIS NCN, LIDER NCBiR, Iuventus Plus MNiSW, Mistrz FNP. Stypendystka programu Top 500 Innovators: Science Management Commercialization, w ramach którego odbywała staż na Uniwersytecie Stanforda. Uczestniczyła także w programie StarShip pod auspicjami EIT Health, który prowadzony był przez University of Coimbra,  IESE Business School i  Royal Institute of Technology (KTH). Obecnie prowadzi zespół badawczy, w którego skład wchodzi czterech doktorów i ośmiu doktorantów.  Była także mentorką w poprzedniej edycji programu TopMinds i w programie Fundacji Perspektywy Girls Go Start Up Academy.

Oferowane wsparcie  Staram się tworzyć inspirujące środowisko dla współpracujących ze mną ludzi, w którym będą mogli realizować swoje pasje i podążać za własnymi marzeniami, nie tylko naukowymi. Chętnie podzielę się wiedzą, doświadczeniem i siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej, zwłaszcza w obszarze biotechnologii medycznej. Doradzę przy przygotowywaniu publikacji, wystąpienia na konferencję czy prezentacji biznesowej. Pomogę w planowaniu ścieżki kariery oraz wesprę starania w konkursach o stypendia, granty czy wyjazdy naukowe. Jestem otwarta na dyskusje i burze mózgów nie tylko w zakresie badań. Chętnie porozmawiam o łączeniu pracy zawodowej z życiem osobistym, ale również o tym, jak organizować działania i pracować w zespole interdyscyplinarnym, jak łączyć badania podstawowe z aplikacyjnymi w onkologii, jak funkcjonować na styku świata naukowego i klinicznego.

Anna Ziomkiewicz-Wichary

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Obszar naukowy: biologia człowieka, ekologia i biologia rozmnażania, biologiczne podstawy zachowań człowieka   

BIO:   Badaczka i wykładowczyni na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych. W roku 2018 otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie biologii medycznej. Interesuje się biologią rozmnażania u kobiet, a zwłaszcza wpływem stresu psychologicznego na kolejne etapy procesu rozmnażania. W ostatnim czasie przygląda się rozwojowym uwarunkowaniom zdrowia i chorób, a w szczególności temu, jak stres związany z pandemią Covid-19 wpływa na przebieg ciąży, karmienie piersią i skład mleka kobiecego oraz rozwój psychofizyczny niemowląt. Jako stypendystka Programu Fulbrighta (2013-2014) badała również związki pomiędzy tempem rozmnażania i starzenia się u kobiet, współpracując z prof. Richardem Bribiescasem na Uniwersytecie Yale. Przez ostatnie półtora roku odbywała stypendium, a następnie pracowała na Uniwersytecie w Lejdzie, opiekując się międzynarodowymi magistrantami w Zakładzie Psychologii Klinicznej. Zdobytą wiedzę przekazuje szerokiemu gronu odbiorców za pomocą różnych kanałów przekazu (blog, media społecznościowe, warsztaty). Wspiera także rozwój młodych naukowczyń na niższych stopniach kariery zawodowej.

Oferowane wsparcie
Chętnie pomogę w projektowaniu badań, pisaniu artykułów naukowych i grantów w dziedzinie biologii i psychologii ewolucyjnej człowieka. Zarażę naukową pasją do badań nad hormonami i mlekiem kobiecym. Porozmawiam o prowadzeniu bloga i warsztatów naukowych dla szerokiego grona odbiorców. Podzielę się również własnym doświadczeniem z bycia naukowczynią, mamą i obieżyświatem.

Grzegorz Liśkiewicz

Politechnika Łódzka

Obszar naukowy: inżynieria, mechanika, przemysł 4.0   

BIO: Badacz, przedsiębiorca, popularyzator nauki. Obecnie związany z Instytutem Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Pracuje nad konstrukcją i bezpieczeństwem sprężarek – maszyn będących w zasięgu ręki każdego (odkurzacze, suszarki do rąk, klimatyzacja) oraz używanych na co dzień w większej skali (silniki lotnicze, przemysł chemiczny, przemysł ciężki, elektrownie). Jego celem jest uczynienie sprężarek przemysłowych bezpieczniejszymi i bardziej ekonomicznymi.

Pracował w University of Strathclyde, University of Leeds, University of Oxford, University of Cambridge, General Electric. Pełnił funkcje pełnomocnika Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej, Członka Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Spółki Celowej Politechniki Łódzkiej). Aktywnie pracuje w dziedzinie wydawnictw naukowych w roli autora, recenzenta i redaktora. Jest współzałożycielem firmy ACADEMYA, dostarczającej rozwiązania dla polskich autorów artykułów naukowych indeksowanych JCR (httpss://www.academya.com/). Współzałożyciel czasopisma Innovatio & Impact (httpss://iai.digital/).

Oferowane wsparcie  Postaram się zadać wiele pytań i pomóc Ci w znalezieniu Twojej największej pasji. Będę Cię mobilizował do działania, motywował do aktywnego dążenia do bycia prawdziwym specjalistą/specjalistką w swoim obszarze i podpowiem co zrobić by czerpać z tego ogromną frajdę.

Izabela Madura

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Obszar naukowy: chemia ogólna, krystalografia, projektowanie leków

BIO:   Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca akademicki. Stypendystka Fulbrighta (Senior Research Award, 2014-2015) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012). W ramach swojej pracy prowadzi zajęcia ze studentami z różnych wydziałów, w tym także z uczestnikami programu Erasmus. Uczestniczy również w tworzeniu programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Jako naukowiec aktywnie działa na rzecz środowiska akademickiego oraz społeczeństwa m.in. w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (w latach 2016-2019 pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego). Organizuje m.in. konferencje, spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi na pograniczu chemii, fizyki i biologii, związanymi z analizą budowy związków chemicznych w fazie krystalicznej. Celem tych badań podstawowych jest powiązanie budowy związku z jego właściwościami, a w konsekwencji projektowanie związków o predefiniowanych właściwościach. Jej szczególnym zainteresowaniem są związki o znaczeniu biologicznym, w tym leki.

Oferowane wsparcie
Myślisz o pracy naukowej? Chciałbyś z zobaczyć, jak wygląda praca naukowca i wykładowcy akademickiego? Interesujesz się tematami związanymi z budową związków chemicznych? Jesteś na studiach doktoranckich i szukasz wskazówek, jak to „ogarnąć”? Organizujesz konferencję naukową i potrzebujesz wsparcia? Lubisz pracować z ludźmi i chcesz być pomocny dla społeczeństwa? Chętnie pomogę!

Katarzyna Bojarska

Uniwersytet SWPS Warszawa

Obszar naukowy: kulturoznawstwo, studia nad pamięcią, studia nad kulturą wizualną

BIO:   Adiunkt w katedrze kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie. W latach 2008-2012 asystent, a w latach 2012-2019 adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Narodowego Centrum Nauki oraz dwukrotna stypendystka Programu Fulbrighta. Aktualnie realizuje międzynarodowy projekt badawczy RePAST w ramach programu EU Horizon2020. Jest współzałożycielką i redaktorką pisma naukowego Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej, a także członkinią rady naukowej serii wydawniczej Wystawianie Teorii WUJ. Pracowała w redakcji Tekstów Drugich (2012-2015), w radzie naukowej serii wydawniczej Nowa Humanistyka (2012-2019) oraz jako asystentka Głównej Kurator Wystaw Międzynarodowych w CSW Zamek Ujazdowski (2003-2005).

Interesuje się relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy, sztuką kobiet oraz teoriami pamięci kulturowej. Jest autorką licznych tekstów i przekładów. Tłumaczyła m.in. książki Michaela Rothberga Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji (2016) i Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna (2014). Była redaktorką i jedną z tłumaczek książki Ernsta van Alphena, Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt (2019), a także autorką dzieła Wydarzenia po Wydarzeniu: Białoszewski – Richter – Spiegelman (2012).

Oferowane wsparcie
Pomogę w tym, jak nie ograniczać swoich pasji, prowadzić badania prawdziwie transdyscyplinarne, współtworzyć humanistykę samoświadomą i zaangażowaną, nie bać się wychodzić ze swojej akademickiej strefy komfortu, sprawdzać się w polu krytyki artystycznej, łączyć pracę i przyjaźń.

Katarzyna Matras-Postołek

Politechnika Krakowska

Obszar naukowy: chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia    

BIO: Jest przede wszystkim naukowcem, z wykształcenia chemikiem, absolwentką Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską z zakresu nanomateriałów dla optoelektroniki realizowała na Münster University of Applied of Sciences w Niemczech w międzynarodowym zespole badawczym. Tam, pracując jako naukowiec, była głównym wykonawcą kilku projektów R&D, realizowanych z jednym z największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych, firmą Evonik Industries AG. W 2013 r., po prawie 7 latach pracy w Niemczech, wróciła do Polski na Politechnikę Krakowską w ramach programu Homing Plus finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Równocześnie realizuje prace badawcze z zakresu funkcjonalnych nanomateriałów dla optoelektroniki i fotokatalizy w ramach kolejnych projektów, takich jak np. Lider (NCBiR). Jest laureatką kilku nagród oraz stypendiów, w tym stypendium naukowego dla doktorantów z Funduszu im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), stypendium naukowego dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD (2007), stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus (2013-2015) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2016). Stypendystka programu Top 500 Innovators. Od 2014 r. jest również profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach.

Oferowane wsparcie
Doradzę w obszarach dotyczących kariery naukowej, mobilności, czy też współpracy z przemysłem.

Magda Szcześniak

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy: kulturoznawstwo; historia kultury; kultura wizualna     

BIO: Kulturoznawczyni, historyczka kultury, adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierująca specjalizacją „Kultura wizualna”. Absolwentka studiów magisterskich w Kolegium MISH UW oraz studiów doktoranckich w IKP UW. W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem doktorat z kulturoznawstwa poświęcony polskiej transformacji po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian polskiej kultury wizualnej i sfery publicznej. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Warszawa 2016), a także wielu artykułów, również w czasopismach międzynarodowych. Współautorka dwutomowej publikacji Kultura wizualna w Polsce (Warszawa 2017), redaktorka pisma naukowego Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej.

Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2020) oraz Nagrody Naukowej Polityki w dziedzinie nauk humanistycznych (2017). Dwukrotna stypendystka Narodowego Centrum Nauki (granty PRELUDIUM i SONATA) i Programu Fulbrighta (Junior Advanced Research Award na University of Rochester, 2010/11; Senior Award na Duke University, 2019/20). Aktywna członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (International Association for Visual Culture; European Visual Culture Network; Memory Studies Association; Working Class Studies Association), uczestniczka i organizatorka międzynarodowych seminariów i paneli dyskusyjnych.

Na co dzień zajmuje się badaniem historii kultury polskiej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian struktury klasowej i polityki tożsamościowej grup marginalizowanych. Obecnie pracuje nad książką poświęconą polityce reprezentacji awansu i deklasacji w PRL, a także redakcją tomu zbiorowego Picturing Postindustrialism, poświęconego wizualnym reprezentacjom obszarów postindustrialnych w Europie. W obrębie jej zainteresowań naukowych znajduje się również teoria tożsamości, teoria krytyczna, studia gender i queer oraz studia nad kulturą wizualną.

Oferowane wsparcie
W obliczu rosnących narzekań na „nieprzydatność” nauk humanistycznych jedną z koniecznych umiejętności młodych humanistów i humanistek jest przekonujące opowiadanie o celowości i istotności podejmowanych przez nas badań oraz umiejętność sytuowania ich na coraz bardziej skomplikowanej mapie dyscyplinarnej. Jako osoba głęboko przekonana o doniosłym znaczeniu badań humanistycznych w czasach kumulujących się kryzysów (klimatycznego, ekonomicznego, politycznego, kulturowego) mam nadzieję pomóc uczestniczce/uczestnikowi programu w myśleniu zarówno w kategoriach samorozwoju badacza/badaczki, jak i jego/jej zaangażowania społecznego. Oferuję również pomoc w poszukiwaniu kontaktów międzynarodowych oraz orientację w zakresie publikacji naukowych.

Magdalena Antosiak-Iwańska

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

Obszar naukowy: biotechnologia, inżynieria medyczna, biomateriały

BIO: Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku Biotechnologia, dr inż. w dyscyplinie sztuczne narządy. Posiada wieloletnie doświadczenie badawczo-analityczne w zakresie biotechnologii transplantacyjnej oraz inżynierii biomedycznej. Prowadziła badania związane z opracowaniem układów membranowych prowadzących m.in. do ksenotransplantacji trzuskowych wysp Langerhansa. Uczestniczyła w wielu projektach naukowo badawczych dotyczących leczenia cukrzycy, ksenotransplantacji,  immobilizacji  mikroorganizmów do produkcji czynników przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych biomateriałów kompozytowych i nanomateriałów.

Ukończyła podyplomowe studia „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators, w ramach którego odbyła staż na Uniwersytetach Cambridge oraz Oxford. Ponadto uczestniczyła w kursach dotyczących m.in. efektywnej komunikacji w tym komunikacji naukowej, zarządzania zespołem, negocjacji z partnerami biznesowymi

Aktualnie łączy pracę naukową z działalnością związaną z koordynowaniem projektów oraz komercjalizacją wyników badań w obszarze inżynierii biomedycznej.

Oferuję wsparcie w planowaniu ścieżki kariery, podzielę się zdobytymi doświadczeniami w przygotowywaniu wniosków w konkursach o granty lub wyjazdy naukowe.  Porozmawiam nie tylko o tym jak ważne jest budowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Małgorzata Kujawska

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Obszar naukowy: farmacja, toksykologia, choroby neurodegeneracyjne

BIO: Dr hab n. farm. Małgorzata Kujawska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku farmacja oraz studiów podyplomowych Menadżer Projektów Badawczych realizowanych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się poszukiwaniem substancji pochodzenia naturalnego przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym.

Kieruje projektem realizowanym we współpracy z Uniwersytetem w Bordeaux dotyczącym działania ochronnego urolityny A – metabolitu powstającego pod wpływem bakterii jelitowych, w modelu choroby Parkinsona. W ramach konsorcjum „Bioaktywna żywność” prowadziła badania nad składnikami zmniejszającymi ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby zapalne przewodu pokarmowego wraz z ocenę bezpieczeństwa ich stosowania.

Jest laureatką japońskiego programu stażowego MIF2020 i rządowego Top 500 Innovators. Odbyła staż w NASA w Ames Research Center w laboratorium Synthetic Biology, gdzie nauczyła się poszukiwać rozwiązań dla „crazy ideas”. Na Uniwersytecie Stanforda uczestniczyła w warsztatach m.in. z Design Thinking, przywództwa, tworzenia innowacji, a na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w zakresie komercjalizacji wiedzy w dziedzinie Life sciences. Jest także laureatką nagrody Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości oraz dwukrotną laureatką zagranicznej nagrody Top Peer Reviewer (Publons). Pełni rolę ekspertki oceniającej wnioski w polskich i zagranicznych agencjach finansujących badania i rozwój oraz jest członkinią zespołów redakcyjnych czasopism naukowych indeksowanych w bazie JCR.

Oferowane wsparcie  Jeśli masz pomysł na projekt w dziedzinie Life sciences, ale nie wiesz od czego zacząć, jesteś już na etapie jego wdrożenia i szukasz wsparcia, lub po prostu potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu ścieżki swojej kariery zgłoś się. Chętnie pomogę.

Marek Postuła

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obszar naukowy: kardiologia, nowe biomarkery, miRNA, badania kliniczne    

BIO: Profesor farmakologii kardiologicznej, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest kierownikiem Pracownii Farmakogenomiki.

Jego badania koncentrują się na nowych biomarkerach chorób układu sercowo-naczyniowego, wpływie czynników genetycznych na działanie leków, medycynie prewencyjnej i diagnostyce spersonalizowanej chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy. Zajmuje się również badaniami nad stylem życia, długowiecznością i procesami starzenia się. Doświadczenie zdobywał m.in. na stypendium Fulbrighta w Laboratorium Genetyki Okołooperacyjnej Kliniki Anestezjologii w Penn State College of Medicine w Hershey (USA). Obecnie kontynuuje swój rozwój osobisty studiując w London School of Economics na kierunku Executive MSc in Health Economics, Outcomes and Management in Cardiovascular Science. Jest zdobywcą wielu grantów badawczych, a swoje badania prowadzi we współpracy z wieloma naukowcami z Austrii, Włoch, Japonii, Brazylii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ma ogromne doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, badaniach czynności płytek krwi i analizie genetycznej skupiającej się na  miRNA jako biomarkerze diagnostycznym i prognostycznym w chorobach układu krążenia. Jest współzałożycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team).

Oferowane wsparcie
Pomogę w obszarach takich jak: rozwój osobisty, planowanie kariery naukowej w medycynie, planowanie badań klinicznych, udział w najnowocześniejszych badaniach klinicznych.

Mariusz Barczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar naukowy: chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska 

BIO:  Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczył w wielu stażach i stypendiach w różnych ośrodkach naukowych, m.in. Dublin City University, Universidad de Granada, Stanford University, NASA Ames Research Center, The City College of New York. Jest laureatem programów Fulbrighta oraz Top 500 Innovators. Interesuje się szeregiem zagadnień związanych m.in. z chemią materiałową, nanotechnologią, metodą zol-żel, usuwaniem zanieczyszczeń, hydrożelami, sensorami optycznymi i szeregiem innych obszarów nauki. Jego intensywna współpraca naukowa zaowocowała do tej pory wieloma projektami, np. z firmą ASTRIUM, przy tworzeniu wytrzymałych materiałów do elementów pojazdów kosmicznych, czy jednym ze start-upów zajmującym się opracowaniem sensorów do małoinwazyjnego i szybkiego wykrywania nowotworów. Aktualnie pełni rolę ambasadora Programu Fulbrighta w Polsce. W wolnych chwilach gra w szachy i pokera oraz dużo czyta – ostatnio próbuje zgłębiać historię Andaluzji, w której stara się bywać jak najczęściej.

Oferowane wsparcie
Jeśli interesuje Cię chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, sensing, innowacje i wiesz już, że z nimi wiążesz swoją przyszłość, to po pierwsze gratuluję, a po drugie chętnie opowiem Ci o moich doświadczeniach zawodowych w tym zakresie. Jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych, kontaktów w Polsce i za granicą lub chcesz współpracować z przemysłem czy dowiedzieć się, jak pozyskiwać środki na badania naukowe – również służę pomocą. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, czym dokładnie chciałbyś się zajmować, to także chętnie podzielę się z Tobą moimi dylematami, które sam kiedyś miałem.

Michał Maciejewski

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN

Obszar naukowy: Inżynieria elektryczna, analiza danych

BIO: Absolwent Automatyki i Robotyki na Politechnice Łódzkiej. Podczas staży w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek, (CERN) napisał pracę magisterską oraz doktorat dotyczącą modelowania nadprzewodzących magnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych. Dodatkowo, odbył staże w międzynarodowych korporacjach (ABB, Procter&Gamble Gillette, i Raytheon jako stypendysta Polsko‑Amerykańskiej Fundacji Wolności). Obecnie Senior Research Fellow w CERN (laureat IEEE CSC Graduate Study Fellowship in Applied Superconductivity). Kierownik projektu monitorowania nadprzewodzących obwodów elektrycznych LHC (httpss://cern.ch/sigmon). Brał udział w kursach podyplomowych z zakresu negocjacji na Uniwersytecie Harvarda oraz MIT. W 2015 r. odbył kurs z zakresu przedsiębiorczości, przywództwa i transferu technologii na Uniwersytecie Stanforda w ramach programu Top 500 Innovators. Chętnie angażuje się w działania charytatywne i społeczne jako członek kół naukowych, wolontariusz oraz współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

Oferowane wsparcie: Chętnie podzielę się doświadczeniem, wiedzą oraz siecią kontaktów w zakresie pracy naukowej oraz przemysłowej zarówno w kraju jak i zagranicą.

Monika Kaczmarek

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Obszar naukowy: zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne (biologia rozrodu, biologia molekularna)

BIO:   Badaczka w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, gdzie od 2011 roku prowadzi Laboratorium Biologii Molekularnej. W latach 2013-2017 równolegle pracowała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest beneficjentką wielu nagród i stypendiów, m.in. Programu Fulbrighta, Fundacji Aleksandra von Humboldta i Hertie, czy też Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Angażuje się również w działania na rzecz społeczności akademickiej, m.in. w ramach organizacji konferencji Polish Scientific Networks oraz w Radzie Narodowego Kongresu Nauki. Ma również bogate doświadczenie w prezentacji wyników badań poza środowiskiem akademickim (np. TEDx, Futurelearn MOOC, Uniwersytet Dzieci). Od 2017 roku jest członkinią Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Jej zainteresowania naukowe są wszechstronne, często na pograniczu dyscyplin. W dużej mierze jednak skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek–matka oraz programowaniu żywieniowym funkcji rozrodczych.  Od kiedy pamięta angażuje się w działania akademickie jako wykładowczyni i mentorka na różnych etapach edukacji i kariery naukowej. Nie zapomina o znaczeniu promowania młodych pracowników nauki i studentów. Zdecydowana większość jej podopiecznych z sukcesami kontynuuje pracę naukową w kraju i za granicą. Na co dzień towarzyszy jej motto „Go beyond your limits on an everyday basis”.

Więcej informacji na stronie laboratorium lub na www.kaczmareklab.pl

Oferowane wsparcie
Rozważasz podjęcie kariery naukowej, a może już tam jesteś? Chcesz porozmawiać o związanych z tym wyzwaniach i możliwościach? Jesteś gotowy/gotowa odpowiedzieć na ważne pytania, które pomogą zwiększyć Twoje poczucie kompetencji, tożsamości i skuteczności? Być może jesteś w trudnym okresie realizacji projektu albo stajesz się niezależnym badaczem/badaczką? Lub po prostu chcesz poprawić swoje umiejętności prezentacji danych, czy też zapoznać się z konkretnymi technikami badawczymi. Z chęcią podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami.

Paweł Frelik

Paweł Frelik

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Obszar naukowy: kulturoznawstwo; medioznawstwo; literaturoznawstwo    

BIO:   Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Literaturoznawca i kulturoznawca. Zajmuje się literaturami spekulatywnymi (science fiction i fantasy), mediami audiowizualnymi (gry wideo, film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą niepopularną. Autor ponad 100 recenzowanych publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek rad redakcyjnych Science Fiction Studies (USA), Extrapolation (USA/UK) i Journal of Gaming and Virtual Worlds (UK) oraz współredaktor serii książkowej New Dimensions in Science Fiction, wydawanej przez University of Wales Press (UK). Kierownik trzech grantów badawczych OPUS NCN. W latach 2011-12 Senior Fulbright Scholar na University of California, Riverside, a w 2017 – Visiting Professor na Florida Atlantic University. Współzałożyciel i dyrektor Centrum Badań Gier Wideo UMCS (2015-2018). W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji. Wiceprezes European Association for American Studies w latach 2014-18. Od 2016, Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 roku otrzymał Nagrodę im. Thomasa D. Claresona (USA) przyznawaną za całokształt działań na rzecz dyscypliny badań nad science fiction. Jest pierwszym laureatem nagrody spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii.

Oferowane wsparcie
Obszary tematyczne: humanistyka. Obszary umiejętności: wnioski grantowe, publikowanie za granicą, umiędzynarodowienie kariery, znajdowanie swojego akademickiego “głosu”, planowanie kariery naukowej.

Piotr Nyga

Wojskowa Akademia Techniczna

Obszar naukowy: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria materiałowa

BIO:   Żołnierz zawodowy i naukowiec w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT) w Warszawie. Absolwent Wydziału Elektroniki WAT (mgr inż., 2004 r.). W 2008 roku obronił doktorat w Purdue University, IN, USA. Jest absolwentem programu Top 500 Innovators (Stanford, 2015 r.) i stypendystą Fulbrighta (Senior Award).

Od ponad 11 lat pracuje w IOE WAT, gdzie obecnie jest kierownikiem Laboratorium Technologii Cienkich Warstw. Zajmuje się technologiami próżniowego wytwarzania plazmonicznych nanostruktur i kompozytów metaliczno-dielektrycznych oraz ich laserową modyfikacją. Od 2020 roku pracuje również w VIGO System S.A. nad rozwojem detektorów podczerwieni.

Oferowane wsparcie
Kariera naukowa lub badawcza na uczelni, R&D w firmie.
Staż zagraniczny – czy warto? co warto?
Chętnie pomogę w zagadnieniach z obszarów technologii optoelektronicznych, nanotechnologii oraz plazmoniki.

Scroll to Top
Loading...