Regulamin Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds 2018

I. Definicje

 1. Program TopMinds jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta  (zwani dalej ORGANIZATORZY) skierowaną do  studentów studiów I, II i III stopnia polskich uczelni, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki, biznesu, organizacji pozarządowych czy też administracji publicznej.
 2. Mentor/Mentorka – Mentorami w programie są absolwenci programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 3. Mentorowany/Mentorowana – Mentorowanymi są studenci studiów I, II lub III stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.

II. Cel programu

Program ma na celu wsparcie w planowaniu ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych, które wzmocnią poczucie wartości zawodowej i osobistej, a w rezultacie ułatwią funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu na spotkania szkoleniowe.
 3. Udział w Programie nie jest równoznaczny z aplikacją do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta.
 4. Mentorzy/Mentorki nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli mentorowanego można wziąć udział tylko raz.

IV. Zasady rekrutacji do edycji 2018 Programu

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się studenci studiów I, II i III stopnia.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny poniżej.
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zostaną odrzucone.
 4. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują osoby powoływane przez Organizatorów Programu.
 5. Podczas oceny merytorycznej osoby powołane przez Organizatorów Programu biorą pod uwagę następujące elementy:
 •  motywację i predyspozycje kandydata/kandydatki,
 •  przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w programie.
 1. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 2. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze do danej edycji programu.
 4. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji zostanie podany w ogłoszeniu o naborze do danej edycji programu.

V. Przebieg Programu edycji 2018

 1. Organizatorzy Programu będą łączyli Mentorów/Mentorki i Mentorowanych/Mentorowane tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie pod kątem kompetencji i potrzeb.
 2. Edycja 2018 Programu będzie trwała od marca 2018 roku do końca czerwca 2018 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowany/Mentorowana realizuje program uzgodniony we współpracy z Mentorem/Mentorką, jak również ma obowiązek udziału w szkoleniach zgodnie z harmonogramem szkoleniowym.
 4. Uzyskanie certyfikatu ukończenia Programu wymaga spełnienia wszystkich następujących warunków:
 • udział w TopMinds Bootcamp,
 • ukończenie mentoringu indywidualnego,
 • udział w szkoleniach wskazanych przez Organizatorów,
 • wypełnienie okresowych ankiet przesłanych przez Organizatorów Programu.

VI. Obowiązki Mentora/Mentorki i Mentorowanego/Mentorowanej

 1. Mentor/Mentorka będzie wspierać Mentorowanego/Mentorowaną dzieląc się swoim doświadczeniem.
 2. Mentor/Mentorka może pomagać w planowaniu ścieżki zawodowej, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanego/Mentorowanej.
 3. W czasie trwania Programu Mentor/Mentorka poświęci Mentorowanemu/Mentorowanej nie mniej niż 4 godziny miesięcznie.
 4. Organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (mail, telefon, Skype).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji Organizatorów Programu.
 2. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru.
Scroll to Top
Loading...
Skip to content