Regulamin Edycji 2021 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

I. Definicje

 1. Program – Program TopMinds będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (zwanych dalej Organizatorami), skierowany do osób przygotowujących rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentek i studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki.
 2. Mentorzy – Mentorkami i Mentorami w Programie są absolwentki i absolwenci programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, posiadający tytuł naukowy co najmniej doktora.
 3. Mentorowani – Mentorowanymi są osoby przygotowujące rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz studentki i studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy zostali zakwalifikowani do Programu.
 4. WRAP – Wykonawcza Rada Akademicka Programu będąca organem wewnętrznym Programu odpowiedzialnym za określenie i wdrażanie zasad jego realizacji oraz ostateczny wybór uczestników i uczestniczek programu.

II. Cel programu

Program ma na celu przygotowanie młodych, wyróżniających się naukowców do międzynarodowej kariery naukowej. 

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów.
 3. Udział w Programie nie oznacza uzyskania statusu stypendysty/ absolwenta Programu Fulbrighta.
 4. Mentorzy i Mentorki nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli Mentorowanego można wziąć udział tylko raz.
 6. Zarówno Mentorzy, jak i Mentorowani są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy określonych w części drugiej kodeksu etycznego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 
 7. Wszystkie informacje dotyczące programu Organizatorzy zamieszczają na stronie www.topminds.pl

IV. Zasady rekrutacji i wyboru

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się osoby wskazane w punkcie I.3 regulaminu.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.topminds.pl
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
 4. Proces wyboru Mentrowanych składa się z:
  • oceny formalnej aplikacji,
  • oceny merytorycznej aplikacji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują członkowie WRAP.
 6. Podczas oceny merytorycznej aplikacji brane są pod uwagę w szczególności następujące elementy:
  • motywacja i predyspozycje kandydatki/kandydata,
  • przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w Programie,
  • dostępność Mentorów odpowiadających oczekiwaniom kandydatki/kandydata.
 7. O przejściu do etapu rozmowy kwalifikacyjnej decyduje wynik oceny merytorycznej aplikacji.
 8. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 9. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.
 10. Terminy rekrutacji i ogłoszenia wyników będą podane w ogłoszeniu o naborze do edycji 2021 Programu. 
 11. Osoby przyjęte do Programu zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału drogą mailową we wskazanym przez Organizatorów terminie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Programie. 

V. Przebieg Programu edycji 2021

 1. WRAP dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie par mentorskich pod kątem kompetencji i specjalizacji Mentorów oraz potrzeb i celów Mentorowanych.
 2. Edycja 2021 Programu rozpoczyna się z końcem stycznia 2021 roku i trwa do końca czerwca 2021 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowani realizują program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również mają obowiązek udziału w szkoleniach stacjonarnych zgodnie z harmonogramem programu dostępnym na stronie internetowej www.topminds.pl
 4. W celu dopasowania par mentorskich oraz umożliwienia komunikacji w parach mentorskich Organizatorzy przekazują Mentorowi dane o proponowanych Mentorowanych: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o afiliacji, celu rozwojowym i potrzebach dot. udziału w programie.

VI. Obowiązki Mentorowanych:

 1. Udział w TopMinds Bootcamp.
 2. Ukończenie mentoringu indywidualnego.
 3. Udział w szkoleniach stacjonarnych zaplanowanych w ramach edycji 2021.
 4. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów.

Spełnienie powyższych warunków jest niezbędne do uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie Programu.

VII. Obowiązki Mentorów 

 1. Wsparcie Mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanych.
 3. Poświęcenie Mentorowanym nie mniej niż 4 godziny miesięcznie w czasie trwania Programu, przy czym organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (np. telefon, platforma wideokonferencyjna).
 4. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp i Midterm meeting.
 5. Udział w ewaluacji programu (przekazanie informacji zwrotnej odnośnie mentoringu).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji WRAP.
 2. WRAP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W związku z realizacją Programu przetwarzane są dane osobowe Mentorów i Mentorowanych. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie topminds.pl/rodo.
 4. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia naboru do Programu.

IX. Załączniki 

 1. Globalny kodeks etyczny [.pdf]
 2. Treść regulaminu w pliku pdf [.pdf]
Scroll to Top
Loading...
Skip to content