Regulamin 2024

Regulamin edycji 2024
Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

I. Definicje

 1. Program – Program TopMinds będący wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (zwanych dalej Organizatorami), skierowany do osób przygotowujących rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz osoby studenckie z ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, które chcą zaplanować swoją ścieżkę zawodową w obszarze nauki.
 2. Mentorzy – Mentorkami i Mentorami w Programie są absolwentki i absolwenci programów Top 500 Innovators i/lub Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, posiadający tytuł naukowy co najmniej doktora.
 3. Mentorowani – Mentorowanymi są osoby przygotowujące rozprawy doktorskie w polskich uczelniach lub instytutach naukowych i/lub badawczych oraz osoby studenckie z ostatniego roku studiów magisterskich polskich uczelni, które zostały zakwalifikowane do Programu.
 4. WRAP – Wykonawcza Rada Akademicka Programu będąca organem wewnętrznym Programu odpowiedzialnym za określenie i wdrażanie zasad jego realizacji oraz ostateczny wybór osób uczestniczących w Programie.

II. Cel Programu

Celem Programu jest przygotowanie osób będących na wczesnym etapie kariery naukowej do funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku akademickim.

III. Postanowienia ogólne

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdów na wydarzenia związane z Programem.
 3. Udział w Programie nie oznacza uzyskania statusu stypendysty/ absolwenta Programu Fulbrighta.
 4. Mentorzy nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Programie.
 5. W Programie w roli Mentorowanego można wziąć udział tylko raz.
 6. Zarówno Mentorzy, jak i Mentorowani są zobowiązani do przestrzegania zasad współpracy określonych w części drugiej kodeksu etycznego “Globalny kodeks etyczny”, zgodnego z międzynarodowym standardem EMCC.
 7. Wszystkie informacje dotyczące programu Organizatorzy zamieszczają na stronie https://topminds.pl/.

IV. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorowanych

 1. O przyjęcie do Programu mogą ubiegać się osoby wskazane w punkcie I.3 regulaminu.
 2. Aby ubiegać się o przyjęcie do Programu, należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 3. Aplikacje niekompletne, nieprawidłowo wypełnione oraz przesłane po terminie zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.
 4. Proces wyboru Mentorowanych składa się z:
  • oceny formalnej aplikacji,
  • oceny merytorycznej aplikacji,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Po formalnej weryfikacji aplikacje zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonują członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 6. Podczas oceny merytorycznej aplikacji brane są pod uwagę w szczególności następujące elementy:
  • motywacja i predyspozycje osoby kandydującej,
  • przekonujący i spójny opis celu oraz oczekiwanych rezultatów udziału w Programie,
  • dostępność Mentorów odpowiadających oczekiwaniom osoby kandydującej.
 7. O przejściu do etapu rozmowy kwalifikacyjnej decyduje wynik oceny merytorycznej aplikacji.
 8. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzają członkowie WRAP oraz przedstawiciele Organizatorów.
 9. Kryteria brane pod uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej to m.in.:
  • rola osoby kandydującej jako Mentorowanego w programie,
  • podejście osoby kandydującej do kariery akademickiej,
  • plany zawodowe i rozwojowe osoby kandydującej na najbliższe 5 lat.
 10. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 11. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.
 12. Terminy rekrutacji i ogłoszenia wyników będą podane w ogłoszeniu o naborze do edycji 2024 Programu.
 13. Osoby przyjęte do Programu zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału drogą mailową we wskazanym przez Organizatorów terminie. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

V. Zasady rekrutacji i wyboru Mentorów

 1. Mentorami w programie TopMinds mogą zostać absolwenci i absolwentki programów Fulbrighta i/lub Top 500 Innovators, którzy wypełnili i przesłali formularz rekrutacyjny udostępniony im mailowo, we wskazanym przez Organizatorów terminie.
 2. Osoby kandydujące na Mentorów powinny spełniać łącznie następujące warunki:
  • posiadają stopień naukowy doktora lub wyższy,
  • wykazują aktywność międzynarodową na polu naukowym,
  • legitymują się wyróżniającym dorobkiem naukowym adekwatnym dla etapu kariery,
  • mogą przedstawić informację o sukcesach swoich wychowanków, do których to sukcesów się przyczynili.
 3. W wyborze Mentorów Organizatorzy kierują się spełnieniem ww. kryteriów, doskonałością naukową, a także zasadą zapewnienia różnorodności dyscyplin naukowych i równością płci.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze Mentorów do edycji 2024 podejmuje WRAP.
 5. Organizatorzy nie udostępniają informacji dotyczących przebiegu rekrutacji i uzasadnienia oceny.

VI. Przebieg edycji TopMinds 2024

 1. WRAP i Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie par mentorskich pod kątem kompetencji i specjalizacji Mentorów oraz potrzeb i celów Mentorowanych.
 2. Edycja 2024 Programu rozpoczyna się w połowie stycznia 2024 roku i trwa do końca czerwca 2024 roku.
 3. W czasie trwania Programu Mentorowani realizują program uzgodniony we współpracy z Mentorem, jak również mają obowiązek udziału w 3 zjazdach stacjonarnych oraz 2 spotkaniach online zgodnie z harmonogramem programu dostępnym na stronie internetowej https://topminds.pl/.
 4. W celu dopasowania par mentorskich oraz umożliwienia komunikacji w parach mentorskich Organizatorzy przekazują Mentorowi dane o proponowanych Mentorowanych: imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o afiliacji, celu rozwojowym i potrzebach dot. udziału w programie. Mentorzy otrzymują wgląd w całość aplikacji proponowanych Mentorowanych.

VII. Obowiązki Mentorowanych

 1. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp, Midterm meeting i Podsumowaniu programu.
 2. Ukończenie mentoringu indywidualnego.
 3. Udział w spotkaniach online zaplanowanych w ramach edycji 2024.
 4. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu programu przesłanych przez Organizatorów.
 5. Spełnienie powyższych warunków (tj. pkt. 1-4) jest niezbędne do uzyskania certyfikatu poświadczającego ukończenie Programu.

VIII. Obowiązki Mentorów

 1. Wsparcie Mentorowanych poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 2. Pomoc w planowaniu ścieżki rozwoju naukowego, identyfikowaniu i rozwijaniu kompetencji Mentorowanych.
 3. Poświęcenie Mentorowanym nie mniej niż 4 godziny miesięcznie w czasie trwania Programu, przy czym Organizatorzy dopuszczają realizację mentoringu w sposób zdalny (np. telefon, platforma wideokonferencyjna). Mentoring musi mieć formę regularnej współpracy.
 4. Udział w spotkaniach stacjonarnych: TopMinds Bootcamp, Midterm meeting i podsumowaniu Programu.
 5. Wypełnienie we wskazanym terminie wszystkich ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu Programu przesłanych przez Organizatorów.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w Regulaminie należy do kompetencji WRAP.
 2. WRAP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W związku z realizacją Programu przetwarzane są dane osobowe Mentorów i Mentorowanych. Polityka Prywatności Programu znajduje się na stronie https://topminds.pl/rodo/.
 4. Wysłanie zgłoszenia do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Programu.

Pobierz Regulamin w pliku PDF

Scroll to Top
Loading...
Skip to content