Edycja 2021

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.

Bieżąca edycja kierowana jest do studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich, planujących swoją karierę w obszarze nauki oraz dla osób już przygotowujących rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej) a ponadto wyróżniających się na polu naukowym, które charakteryzuje pasja i ambicja.

Dlaczego warto?

Program mentoringowy TopMinds 2021, podobnie jak poprzednie edycje, oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej we współpracy z Mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się  podczas 1-2 dniowych zjazdów w Warszawie.

Wg słów absolwentki TopMinds 2017: “Możliwość indywidualnego kontaktu i nabywania wiedzy i doświadczenia od osób, które są wybitnymi specjalistami w danych dyscyplinach jest niezastąpiona i na samym początku kariery otwiera wiele dróg i wskazuje wiele możliwości”.

Co czeka uczestniczki i uczestników?

  • W programie przewidziano szkolenia stacjonarne a udział w nich jest obowiązkowy – harmonogram wydarzeń poniżej. Organizatorzy zapewniają dotrzymanie niezbędnych warunków sanitarnych (duże sale, dostępność środków do dezynfekcji).
  • Praca indywidualna z mentorem odbywać się będzie – w zależności od potrzeb i możliwości – w formie bezpośredniej lub zdalnej (np. przez telefon lub wideokonferencję).
  • Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w zjazdach (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
  • Poza spotkaniami stacjonarnymi udział w programie daje możliwość skorzystania z udziału w badaniu Style Myślenia FRIS®  – to polskie narzędzie do określenia i opisu właściwego każdej osobie sposobu myślenia i działania. Badanie FRIS®  diagnozuje indywidualne predyspozycje oraz udziela wskazówek odnośnie działania, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi.

Program jest naprawdę bogaty:

BootCamp TopMinds

29.01-31.01.2021: Szkolenia wprowadzające dla mentorów i mentorowanych oraz integracja

BootCamp TopMinds

29.01-31.01.2021
Szkolenia wprowadzające dla mentorów i mentorowanych oraz integracja

I blok szkoleniowy

26-27.02.2021
Zarządzanie danymi naukowymi, Zarządzanie sobą w czasie, Odporność na stres

II blok szkoleniowy

26-27.03.2021
Praca w zespole, Etyka w nauce

MidTerm Meeting

23-24.04.2021
Szkolenie z wystąpień publicznych, Spotkanie mentorów i mentorowanych

III blok szkoleniowy

28-29.05.2021
Umiędzynarodowienie nauki

Uroczyste zakończenie programu

18.06.2021

* Kolejność realizacji poszczególnych tematów szkoleń może ulec zmianie.

Jak się zgłosić?

Termin zgłoszeń do edycji 2021 upłynął 8.11.2020 r. Otrzymaliśmy 176 zgłoszeń.

Wyniki naboru dostępne są na tej stronie.

Scroll to Top
Loading...