Mentorzy i Mentorki edycji 2019

 • Adam Kowalik

 • Agata Żak

 • Agnieszka Cieślak

 • Agnieszka Noszczyk-Nowak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Anna Dutkiewicz

 • Anna Michalska-Ciechanowska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 • Artur Oziębło

  Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 • Barbara Jachimska

 • Bogdan Łukasz

 • Bożena Tyliszczak

 • Dominika Janiszewska

  Łukasiewicz-Instytut Technologii Drewna

 • Edyta Krzystała

 • Eliasz Kańtoch

 • Ewa Drygalska

 • Filip Artur

 • Izabela Madura

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 • Jakub Kupecki

 • Jan Paczesny

 • Joanna Helman

 • Jolanta Jaśkowska

  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

 • Jolanta Zuzda

  Politechnika Białostocka

 • Karina Sachpazidu

  Uniwersytet w Białymstoku

 • Katarzyna Zacharczuk

 • Krystyna Malińska

 • Krzysztof Dyczkowski

 • Magdalena Osial

 • Małgorzata Lalicka

 • Małgorzata Moczkowska

 • Marcin Moskalewicz

  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Marek Bury

 • Marek Postuła

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Mariusz Barczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Mariusz Skwarczyński

 • Monika Rom

  Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej

 • Oleg Demchuk

 • Patrycja Radek

 • Piotr Chruszczewski

 • Przemysław Sękalski

 • Szymon Szufa

  Politechnika Łódzka

 • Wojciech Wodo

Adam Kowalik

Afiliacja: SWPS

Obszar naukowy/zawodowy:Biznes, zarządzanie, analiza

BIO:  Doradca, trener, menedżer, analityk. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie konkurencyjnym i rynkowym, symulacjach strategicznych (strategy wargame), zarządzaniu wiedzą. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej. Swoją wiedzą dzieli się w trakcie praktycznych szkoleń, warsztatów. Prowadzi zajęcia na studiach MBA. Stosuje metody tzw. „active learning” oraz prowokuje uczestników zajęć do krytycznego myślenia. Tworzy programy rozwojowe dla menedżerów (executive education). Założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals i jego przewodniczący do 2015 r. Za wolontaryjny wkład w rozwój profesji wywiadu biznesowego w Polsce otrzymał wyróżnienie Catalyst Award. Jest mentorem w programach TopMinds oraz Youth Business Poland. Współpracuje z NCBR, PARP, MIR jako niezależny ekspert. Prowadzi firmę OUTSMART, która dostarcza klientom niezależne analizy i wartościową wiedzę rynkową do kluczowych decyzji. Wcześniej pracował m.in. w EY oraz Plus GSM. Stopień magistra i następnie doktora uzyskał w SGH. Jest stypendystą CEMS oraz Fulbright’a. Posiada licencję detektywa.

Agata Żak

Afiliacja: Politechnika Warszawska

Obszar naukowy/zawodowy:  planowanie przestrzenne, smart city, ochrona środowiska, transfer technologii.

Z wykształcenia – architekt krajobrazu,  absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, ukończyła studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystką Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

Pracowała w pracowni urbanistycznej, zajmowała się planami miejscowymi, prognozami oddziaływania na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, wytycznymi konserwatorskimi; na  Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii. Zajmowała się projektami międzynarodowymi, pracowała w różnych zespołach, miała do czynienia z różnymi branżami i technologiami, różnymi instytucjami otoczenia biznesu,  zajmowała się koordynacją działań konsorcjum, przygotowywaniem spotkań brokerskich, misji handlowych, współpracą z różnymi instytucjami, firmami. Brała też udział w pracach grupy roboczej ScaleUp, która przygotowała przewodnik dla wszystkich konsultantów sieci Enterprise Europe Network. Zajmowała się również przygotowaniem nowych rozwiązań powstałych na UW do uzyskania ochrony  patentowej. Recenzent artykułów naukowych w ramach konferencji EUROMED. Obecnie na Politechnice Warszawskiej wspiera działania projektowe, związane z rozwojem młodych naukowców. Współtworzy inicjatywy działając na płaszczyznach Nauka-Biznes-Administracja.

Hobbystycznie miłośniczka designu, myślenia wizualnego, grafik, przyjaznego otoczenia.

W czym pomoże:

Chcesz się dowiedzieć jak wygląda praca na uczelni? Jak pomagać naukowcom i przedsiębiorcom? Jak  zbudować zespół, który sprawnie funkcjonuje i wdraża nowe pomysły? Chcesz się dowiedzieć na czym polega komercjalizacja badań i praca w interdyscyplinarnych zespołach? Jak przygotować prezentacje i przygotować międzynarodowe spotkania? Chcesz odkryć swoją pasję? Chętnie pomogę !

Agnieszka Cieślak

Afiliacja:Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy/zawodowy:Muzykologia

BIO: Doktorantka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką muzyki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcjonowania w epoce kina niemego. Jako stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2016-2017 prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu. Z wykształcenia jest pianistką. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerów Kultury w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Pracowała w takich instytucjach, jak Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Instytut Muzyki i Tańca oraz Polskie Centrum Informacji Muzycznej. Hobbystycznie zajmuje się dziennikarstwem muzyczno-filmowym.

W czym pomoże:Interesujesz się muzyką bądź filmem? Masz ciekawy projekt artystyczny, ale brakuje Ci narzędzi do jego realizacji? Zastanawiasz się jak działa rynek muzyczny lub filmowy w Polsce i na świecie? Postaram się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania i doradzę, jak osiągnąć wytyczone cele. Jeżeli natomiast planujesz poświęcić się karierze naukowej i zastanawiasz się, jakie możliwości oferuje muzykologia, chętnie podzielę się swoim doświadczeniem związanym z pracą w środowisku akademickim. Możemy porozmawiać o tym, jak dobrze przygotować się do wystąpienia na konferencji bądź poprowadzenia zajęć, jak napisać artykuł naukowy czy też jak zdobyć grant na badania.

Agnieszka Noszczyk-Nowak foto

Agnieszka Noszczyk-Nowak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obszar naukowy: kardiologia doświadczalna, kardiologia kliniczna psów i kotów, modele zwierzęce chorób serca

BIO:    Prof. dr hab. nauk weterynaryjnych, specjalista z zakresu chorób psów i kotów, dyrektor Szkoły Doktorskiej UPWr. Od początku pracy badawczej związana z obszarem kardiologii doświadczalnej i tworzeniem oraz wykorzystaniem modeli zwierzęcych w kardiologii. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators (Stanford University w USA, 2013). Ekspertka oceniająca wnioski w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członkini komisji ds. dobrostanu zwierząt, a także Lokalnej Komisji Etycznej we Wrocławiu przy Instytucie Immunologii PAN w latach 2014-2018.  Autorka lub współautorka publikacji z listy JCR, licznych doniesień konferencyjnych z kardiologii weterynaryjnej, promotor w zakończonych i trwających przewodach doktorskich, recenzent licznych prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w czasopismach z listy JCR. Autorka podręcznika dla studentów i lekarzy weterynarii Interpretacja EKG psa i kota wydawnictwo Elsevier Urban & Partner (Wrocław 2014), redaktor pracy zbiorowej Kardiologia psów i kotów w praktyce (wydawnictwo Elamed, Katowice 2017). Kierownik, wykonawca lub badacz w wielu projektach naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Odbyła liczne staże naukowe, krajowe i zagraniczne m.in. w: Klinik fur Pferde Stiftung Tierarztlicha Hochschule Hannover, Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, Klinik und Poliklinik fur kleine Haustire Freie Universitat Berlin, Cardiac Arrhythmia Service and Electrophisiology Laboratory Stanford University School of Medicine, Ellegard Dania. Posiada pełne kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, dotyczące planowania procedur i doświadczeń oraz wykonywania procedur na zwierzętach laboratoryjnych.

Oferowane wsparcie
Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca badawcza z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, ich planowanie i realizacja projektów, czy też pisanie wniosków do Lokalnych Komisji Etycznych, to mogę Ci to pokazać. Może chciałbyś dowiedzieć się, jaką ścieżką kariery podążyć? I jak pogodzić bycie naukowcem oraz bycie mamą? Możemy o tym porozmawiać.

Anna Dutkiewicz

Afiliacja:Stowarzyszenie Top500 Innovators, Business Consulting Sp. z o. o.

Obszar naukowy/zawodowy:Doradztwo biznesowe

BIO: Od ponad 13 lat pracuje w branży doradztwa biznesowego, w tym od 8 lat pełniąc funkcje kierownicze. Zarządza zespołami oraz projektami, również współfinansowanymi ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej. Absolwentka Coventry University (Executive MBA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Finanse i inwestycje), Politechniki Śląskiej (Menedżer innowacji) oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Zajmuje się doradztwem dla firm w różnych branżach, w zakresie zarządzania strategicznego, wsparcia decyzji strategicznych, modelowania scenariuszowego. Ma doświadczenie w opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym, biznes planów, studiów wykonalności itp. Zajmuje się też finansami przedsiębiorstw, doradza w zakresie pozyskiwania finansowania, również aplikowania o pomoc publiczną z różnych źródeł. Bierze udział w projektach związanych z komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych. Stypendystka programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

W czym pomoże:Myślisz o założeniu firmy? Chcesz przekuć swoje pomysły w konkretne produkty lub usługi i zaoferować je na rynku? Pomogę Ci opracować model biznesowy dla planowanego przedsięwzięcia, przygotować dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania kapitału i inwestora, w tym prezentacje i teasery inwestycyjne. Oferuję wsparcie również w procesie aplikowania o wsparcie publiczne.

Anna Michalska headshot

Anna Michalska-Ciechanowska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Obszar naukowy: technologia żywności i żywienia

BIO: Absolwentka biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Absolwentka 18 miesięcznego stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland Valais – HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Tam też prowadziła badania dotyczące wpływu procesów przetwórczych na jakość proszków owocowych. Odbyła szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (program Top 500 Innovators) oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Autorką 55 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz czterech rozdziałów w książkach z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”. Jej badania zostały ponad 7-krotnie nagrodzone na konferencjach międzynarodowych i krajowych w ciągu 5 ostatnich lat. Laureatka licznych stypendiów, w tym: programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz polskiej edycji programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki organizowanego we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, MNiSW oraz PAN. Obecnie profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, związana z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności. Aktualnie uczestniczka kilku projektów badawczych, opiekun naukowy w projekcie PRELUDIUM. Kieruje 2 grantami przyznanymi przez Narodowe Centrum Nauki, w tym projektem pt. Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych w ramach konkursu ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze.

Oferowane wsparcie
Zainteresowanym osobom oferuję wsparcie merytoryczne w zakresie technologii żywności, w tym w projektowaniu produktów o określonych właściwościach funkcjonalnych, zwłaszcza tych poddawanych obróbce termicznej. Wsparcie dotyczyć może również prowadzenia interdyscyplinarnych badań w międzynarodowym zespole. Podpowiem jak skutecznie zdobywać środki na badania naukowe. Oferuję też wsparcie w napisaniu własnego projektu badawczego lub publikacji naukowej.

Artur Oziębło headshot

Artur Oziębło

Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Obszar naukowy: inżynieria materiałowa, ceramika, biomateriały

BIO:   Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 2005 roku obronił doktorat dotyczący kompozytów ceramika-metal. Od 2003 związany z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) w Warszawie. Przechodził wszystkie szczeble kariery zawodowej: stażysta, technolog, adiunkt, kierownik  zakładu, dyrektor oddziału.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i współpracę nauka-przemysł zna z praktyki. W l. 2015-2018 pełnił funkcję prezesa w spółce A+ Ceramics, której był współwłaścicielem, następnie w roku 2018 powrócił do Instytutu na stanowisko Dyrektora Oddziału.

Do obszarów jego zainteresowań badawczych należą przede wszystkim: ceramika, kompozyty oraz biomateriały. Posiada praktyczną wiedzę związaną z ekspertyzami materiałowymi. Ukończył ponad 20 kursów zaawansowanych technik badawczych. Od 2010 r. rozwija kompetencje w obszarze transferu technologii i komercjalizacji. Zrealizował roczny kurs komercjalizacji badań naukowych na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku “Menedżer Innowacji”. W roku 2013 brał udział w programie Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych, współautorem patentów oraz laureatem nagród za osiągnięcia wynalazcze. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych.  Prowadzi działalność doradczą i ekspercką, zasiadając w radach programowych instytucji otoczenia biznesu oraz stowarzyszeń branżowych.

Oferowane wsparcie
Zawodowo zajmuję się prowadzeniem badań o charakterze aplikacyjnym z dziedziny inżynierii materiałowej. Głównie: ceramika, szkło, metalurgia proszków, kompozyty, wyroby medyczne. Od lat działam na pograniczu nauki i biznesu, ściśle współpracując z partnerami gospodarczymi. Mam doświadczenie w transferze technologii i scoutingu technologicznym oraz budowaniu zespołów badawczych. Skutecznie ubiegam się o granty. Pełniłem funkcje menedżerskie w jednostkach zajmujących się badaniami i rozwojem. Chętnie podzielę się zdobytymi doświadczeniami.

Barbara Jachimska

Afiliacja:Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN

 Obszar naukowy/zawodowy:Chemia

 BIO:Pracuje w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie. Posiada tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych i jest autorką ponad  60 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz około 300 prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Zainteresowania badawcze profesor Jachimskiej dotyczą głównie fizykochemii układów nanokoloidalnych i ich zastosowania w biotechnologii. Brała udział w realizacji kilkunastu projektów naukowo-badawczych krajowych i europejskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów naukowych. Odbyła liczne staże naukowe (University of Strathclyde, University of Limerick, National Center for Nanoscience and Technology Beijing, University of Dortmund, Max Planck Institute Berlin, University of Paisley, Instytut Charlesa Sadrona Strasbourg), a swoje badania realizuje w ramach  współpracy  zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Stypendystka programu MNiSW TOP 500 Innovators: Science-Management-Commercialization, w ramach którego odbyła staż na Uniwersytecie w Cambridge i Oxford. Ekspert Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie RIS: Chemii oraz Nauki o Życiu. Ukończyła profesjonalny kurs Mentoringu prowadzony przez Collegium Wratislaviense oraz uczestniczyła w programie Skills Fundacji Nauki Polskiej dotyczącym między innymi komercjalizacji, przedsiębiorczości, zarządzania Zespołem, wystąpień publicznych czy negocjacji. Należy do założycieli i edytorów czasopisma Innovation & Impact pubpub.org.

 W czym pomoże:Ciekawi Cię praca naukową, ale nie masz pewności jak zaplanować dalsze etapy kariery? Potrzebujesz wsparcia mentora? Przygotowujesz artykuł lub wystąpienie konferencyjne i oczekujesz konstruktywnej opinii? Jeżeli interesuje Cię  nanotechnologia, to chętnie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem zawodowym, udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego, nauczę kreatywnego myślenia, pomogę stworzyć strategię działania w dążeniu do celu.

Bogdan Łukasz

Afiliacja:Kancelaria JVWF.PL / EQELIBRIUM.ORG

Obszar naukowy/zawodowy: Ochrona własności intelektualnej

BIO:  Łukasz Bogdan, rzecznik patentowy, inżynier elektronik. Specjalizuje się w ochronie prawno-technicznej rozwiązań z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych o wieloletnim doświadczeniu. Polski koordynator kursu „Basic Training Course in European Patent Law” prowadzonego przez Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Uniwersytetu w Strasburgu. Stypendysta programu Top 500 Innovators na Hass School of Business, University of California, Berkeley. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z wynikiem pozytywnym złożył 4 z 5 części egzaminu European Qualifying Examination przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium. Jest rzecznikiem patentowym w kancelarii JvWF JAKUBIAK vel WOJTCZAK & FERT RZECZNICY PATENTOWI i jest twórcą platformy edukacyjnej EQELIBRIUM.ORG.

W czym pomoże: Mogę pomóc w rozpoczęciu drogi do uzyskania uprawnień rzecznika patentowego. Jeśli masz wykształcenie techniczne, szczególnie w dziedzinie ICT lub pokrewnej, bądź naukach przyrodniczych i chciałbyś zmienić swoją drogę zawodową wchodząc w zupełnie nową dziedzinę na pograniczu techniki, prawa i biznesu to mentoring pod moimi skrzydłami jest właśnie dla Ciebie.

Bożena Tyliszczak

Afiliacja:Politechnika Krakowska

Obszar naukowy/zawodowy: Nauki techniczne / inżynieria materiałowa i biomateriały

BIO: Z wykształcenia jest technologiem tworzyw sztucznych, z zamiłowania podróżnikiem i fotografem, a z natury odkrywcą i to właśnie dzięki takiemu podejściu do świata nieustannie rozwijam swoją pracę badawczo – naukową. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z technologią chemiczną, inżynierią materiałową, nanotechnologią oraz biotechnologią. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymała ponad 90 nagród i wyróżnień. W 2014 zdobyła wyróżnienie w Plebiscycie Krakowianin Roku 2014 w Kategorii Nauka, a 2015 roku została laureatką Stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2015 została wyróżniona Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusz Sendzimira. W latach 2013 – 2015 oraz 2015 – 2017 byłam członkiem Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w kadencji IV oraz V. Ponadto, w latach 2014 – 2017 pełniła funkcję Społecznego Doradcy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za wynalazki opracowane w trakcie prowadzenia interdyscyplinarnych badań została uhonorowana w 2016 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO nagrodą „Medal for Inventors OMPI”. OMPI to jedna z 16 Organizacji Wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Organizacje Wyspecjalizowane ONZ. W 2018 roku zdobyła wyróżnienie w IX Edycji Konkursu Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku w kategorii nauka i biznes za działanie w trudnym obszarze nauki i biznesu oraz opracowywanie technologii kluczowych w obszarach medycyny i farmacji.

W czym pomoże: Jeśli interesujesz się tematyką biomateriałów, planujesz swoją pracę w branży life science to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Jeżeli planujesz pracę naukową chętnie pomogę zaplanować etapy kariery i udzielę wsparcia w zakresie rozwoju osobistego. Potrafię kierować własna karierą oraz pomagać innym w osiąganiu sukcesów.

Dominika Janiszewska

Łukasiewicz-Instytut Technologii Drewna

Obszar naukowy: technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, drzewnictwo

BIO:  Doktor nauk chemicznych (Politechnika Poznańska), posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze R&D. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. Badawczych w Łukasiewicz-Instytucie Technologii Drewna. Jest stażystką Uniwersytetu Stanforda w USA oraz Instytutu CNR-IVALSA we Włoszech. Współautorka i współtwórczyni kilku patentów krajowych i międzynarodowych, realizatorka kilkunastu projektów naukowo-badawczych, prelegentka oraz uczestniczka licznych konferencji w Polsce i za granicą.

Beneficjentka Programu LIDER w ramach VII edycji konkursu NCBR. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce Top 500 Innovators oraz konkursu Kuźnia Talentów, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Absolwentka Leadership Academy for Poland. W latach 2012-2016 pełniła funkcję członka Komitetu Zarządzającego akcji COST FP1105. Członek SITLiD, Forest Products Society oraz Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Od lat zaangażowana w prace B+R, usługowe, eksperckie, organizacyjne oraz upowszechniające osiągnięcia Ł-ITD.

Oferowane wsparcie
Chętnie pomogę w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, porozmawiam nt. możliwości i wyzwań związanych z pracą naukową, podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem nt. pozyskiwania środków na badania, aplikowania i realizacji projektów badawczych, budowania zespołu interdyscyplinarnego, kierowania grupą badawczą, doradzę przy przygotowaniu wystąpień naukowych i publikacji, zachęcę do udziału w stażach zagranicznych, nawiązania współpracy międzynarodowej i networkingu. Podpowiem jak doskonalić kompetencje miękkie i zadbać o rozwój osobisty.

Edyta Krzystała headshot

Edyta Krzystała

Afiliacja:Politechnika Śląska

Obszar naukowy/zawodowy: inżynieria mechaniczna, technologie obronne

BIO: Jest doktorem nauk technicznych, adiunktem i wykładowcą akademickim na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej.

Pasjonują ją badania eksperymentalne na obiekcie rzeczywistym, pozwalające na weryfikację nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są badania eksperymentalne weryfikujące środki ochrony żołnierzy. Prowadzi badania dotyczące odporności pojazdów specjalnych na oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu oraz badania w zakresie oddziaływania ciśnienia fali uderzeniowej wybuchu na organizm człowieka.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów B+R jako wykonawca oraz koordynator konsorcjum naukowo- przemysłowego.  Jest współautorką 8 patentów. Opracowana autorska aparatura badawcza została nagrodzona dwoma złotymi medalami na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Odbyła staże zagraniczne na Stanford University w ramach programu Top 500 Innovators, Univeristy of Maryland w Waszyngtonie, Technische Universität Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik w Dreźnie oraz Danmarks Tekniske Universitet  DTU Ballerup Campus.

Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

W czym pomoże: planowanie ścieżki kariery zawodowej, wsparcie w konkursach o stypendia, granty czy wyjazdy naukowe, współpraca naukowa w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, chętnie podzieli się również doświadczeniem w prowadzeniu badań z związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Eliasz Kańtoch

Afiliacja:AGH w Krakowie

Obszar naukowy/zawodowy:inżynieria biomedyczna

BIO: Doktor nauk technicznych, adiunkt i wykładowca akademicki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Absolwent AGH na kierunkach Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna. Jego pasją jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie zastosowania nowych technologii informatycznych w medycynie. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami B+R z zakresu telemedycyny, analizy i przetwarzania biosygnałów, sieci sensorycznych, sztucznej inteligencji oraz wearable computing. Stypendysta Sapere Auso, programu MNiSW TOP 500 Innovators (1. edycja) na Uniwersytecie Stanforda w USA oraz NCBR SIMS w Instytucie Fraunhofera, TU Dresden oraz IBM Thomas J. Watson Research Center w USA. Organizator światowych kongresów m.in. kongresu IEEE Computing in Cardiology w 2012 roku. Ukończył szereg kursów oraz szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych m.in. Fast Track Technology Venture Kauffman Foundation. Zakwalifikowany do projektu MNiSW Mistrzowie Dydaktyki. Aktywnie działa na rzecz współpracy środowiska akademickiego z przemysłem oraz w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych. Jest prelegentem i uczestnikiem paneli podczas licznych konferencji m.in. MEDmeetsTECH, POLONEZ Fellows’ Forum czy II Forum Inteligentnego Rozwoju. Od 2013 pełni funkcję eksperta oraz jest członkiem Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W czym pomoże:Wsparcie w zakresie pisania grantów badawczych (np. PRELUDIUM), pozyskiwania środków na badania, współpraca naukowa w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Ewa Drygalska

Afiliacja:Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych

Obszar naukowy/zawodowy:Kultura / nowe technologie

BIO: Historyczka filmu, kulturoznawczyni, absolwentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Society–Environment–Technology, stypendystka Fulbright Junior Research Award na University of California, Los Angeles. W 2017 roku obroniła na UJ pracę doktorską na temat kultury filmowej blaxploitation lat 70. Współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie nad wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych do instytucji publicznych. Wykładowca na Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych.

W czym pomoże: Odnalezienie się humanisty poza obszarem humanistyki, jak pogodzić interdyscyplinarne zainteresowania z pomysłem na karierę lub badania naukowe, czy studia doktoranckie to najlepszy wybór? Jak zdobyć finansowanie na swoje projekty? Jak wyjechać na stypendium Fulbrighta.

Filip Artur

Afiliacja:Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Obszar naukowy/zawodowy: Architektura i urbanistyka

BIO: Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Badacz i praktyk innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W czym pomoże: Moje pole specjalizacji to teoria i praktyka planowania miast, w szczególności badanie i rozwijanie eksperymentalnych metod międzysektorowego współzarządzania realizacją przedsięwzięć urbanistycznych. Z chęcią wesprę osobę podejmującą pogłębione studia nad zagadnieniami miejskimi lub chcącą praktycznie zaangażować się w kształtowanie miasta.

Iza Madura headshot

Izabela Madura

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

BIO: Jestem absolwentką i pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Prowadzę zajęcia ze studentami z różnych wydziałów, w tym także z uczestnikami programu Erasmus. Obecnie jestem zaangażowana w tworzenie programu studiów międzynarodowych we współpracy z czołowymi uczelniami europejskimi. Zajmuję się badaniami naukowymi na pograniczu chemii, fizyki i biologii, związanymi z analizą budowy związków chemicznych o znaczeniu biologicznym w fazie krystalicznej. We współpracy z farmaceutami projektuję i patentuję nowe formy leków.

Jestem stypendystką programu Fulbrighta (2014-2015, Lawrence Berkeley National Laboratory) oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012, University of Ferrara). Działam aktywnie na rzecz środowiska akademickiego oraz społeczeństwa m.in. w ramach Polskiego Towarzystwa Chemicznego (w latach 2016-2019 byłam wiceprezeską Zarządu Głównego). Organizuję m.in. konferencje, spotkania z ludźmi nauki, kultury i sztuki, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży.

OFEROWANE WSPARCIE: Myślisz o pracy naukowej? Chcesz aplikować na ciekawy program naukowy? Jesteś na studiach doktoranckich i szukasz wskazówek, jak to „ogarnąć”? Organizujesz konferencję naukową i potrzebujesz wsparcia? Lubisz pracować z ludźmi i chcesz być pomocny dla społeczeństwa? Chętnie pomogę!

Jakub Kupecki

Afiliacja:1. Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki.2. National Fuel Cell Research Center (HiTEP), University of California, Irvine.

Obszar naukowy/zawodowy:Energetyka, elektrochemia, modelowanie matematyczne

BIO:Absolwent Politechniki Warszawskiej, University of Iceland i University of California, Berkeley. Odbywał staże w Colorado School of Mines w USA, KTH – Royal Insitute of Technology w Szwecji, TU Delft, Budapest University of Technology and Economics, Politechnice Turyńskiej oraz  Uniwersytecie w Genui przez łączny okres ponad 4 lat. Realizował, w roli kierownika projektu, koordynatora i głównego badacza (Principal Investigator) ponad 30 projektów B+R finansowanych ze środków MNiSW, NCBR, NCN, Komisji Europejskiej oraz DoE i DoS US. Kieruje kilkunastoosobowym międzynarodowym zespołem badawczym w Instytucie Energetyki oraz od 2017 roku jest Profesorem Wizytującym w National Fuel Cell Research Center, University of California w Irvine. Od 2011 wykładowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Doktor Jakub Kupecki realizuje prace B+R zorientowane na potrzeby przemysłu sektora paliwowo-energetycznego oraz jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw. Autor/współautor ponad 150 publikacji, wystąpień konferencyjnych, książek i rozdziałów w książkach, 2 patentów i 3 wniosków patentowych. Obecnie sprawuje opiekę nad 5 uczestnikami programu Doktoraty Wdrożeniowe MNiSW. Stypendysta Komisji Fulbrighta, Programu TOP 500 Innovators oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. 

W czym pomoże:Współpraca nauka-przemysł (sektor energetyczno-paliwowy).

Organizacja stażów w formie realizacji prac zorientowanych pod potrzeby przemysłu.

Pisania publikacji naukowych vs. raporty i analizy dla przemysłu

Jan Paczesny

Afiliacja:Instytut Chemii Fizycznej PAN

Obszar naukowy/zawodowy:Chemia fizyczna, nanotechnologia, materiały

BIO: Jan Paczesny was born in Żary (Poland) in 1985. He graduated maxima cum laude in chemistry from the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, in 2009 and received his PhD in physical chemistry from the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland, in 2012 (with honors). During his studies he was appointed as „Researcher from abroad” in Biomedical Center in Lund, Sweden (2008). His doctoral research was focused on thin films of amphiphilic compounds and nanoparticles and their applications. He has been appointed as an Assistant Professor at the Department of Soft Condensed Matter and Fluids at the Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences in 2012. His research interests have changed towards bio-inspired functional nanomaterials. From May 2016 to March 2018 he was post-doc fellow in group of Professor Bartosz Grzybowski in IBS Center for Soft and Living Matter in Ulsan, South Korea. He obtained funding for two main research pathways: 1) utilizing biomolecules and organisms for preparation of functional nanomaterials 2) design and production of novel materials for molecular biology and microbiology.

W czym pomoże: Jestem zainteresowany przede wszystkim zagadnieniami związanymi z „warsztatem” naukowca: jak wybrać temat badawczy, jak złożyć wniosek grantowy, jak pisać publikacje, jak prezentować wyniki badań, jak popularyzować naukę.

Joanna Helman

Afiliacja:Politechnika Wrocławska

Obszar naukowy/zawodowy:Inżynieria produkcji, open innovation

BIO:  Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2009 na Politechnice Wrocławskiej pracowała zarówno w projekcie podnoszącym kompetencje młodych naukowców, a także w kilku projektach badawczo-rozwojowych w Centre of Advanced Manufacturing Technologies na Wydziale Mechanicznym, gdzie obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. Od 2016 jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Produkcji. Jest także absolwentką programu TOP500 Innovators na Stanford University. W pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami optymalizacji procesów produkcyjnych. Od kilku ostatnich lat zajmuje się także innowacyjnymi modelami współpracy nauki i przemysłu w środowisku otwartych innowacji. Współpracuje z wieloma jednostkami zagranicznymi z Europy. W ramach programu Erasmus+ była Visiting Professor w uczelniach w Indiach, Bhutanie i RPA.

 W czym pomoże: Mogę pomóc przy pracach z obszaru R&D, planowaniu ścieżki kariery, metodach podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, metodach kreatywnych w rozwoju produktów, zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw, optymalizacji i organizacji procesów produkcyjnych, komputerowym wspomaganiu zarządzania produkcją, Lean Manufactuing, Lean Mining, optymalizacji procesów produkcyjnych w górnictwie.​

Jolanta Jaśkowska headshot

Jolanta Jaśkowska

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Obszar naukowy: chemia organiczna, związki bioaktywne, farmacja

BIO: Studia magisterskie ukończyła na Politechnice Krakowskiej, natomiast studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych – Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów naukowych oraz we współpracy z przemysłem farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań, zdobytą podczas licznych szkoleń organizowanych przez centra transferu technologii, agencje rozwoju przedsiębiorczości czy też Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wiedzę w tym obszarze miała także okazję poszerzyć podczas stażu na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, który odbyła w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators.

W ramach pracy naukowej prowadzi badania mające na celu poszukiwanie nowych związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem ligandów receptorów serotoninowych. Ponadto interesuje się reakcjami prowadzonymi w warunkach bezrozpuszczalnikowych, zaliczanych do „green chemistry”.

Oferowane wsparcie
Jeśli interesuje Cię chemia organiczna, szczególnie w aspekcie poszukiwania nowych związków bioaktywnych lub metod ich pozyskiwania i wiążesz swoją przyszłość z pracą w branży life science – to chętnie podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami zawodowymi. Jeśli szukasz kolejnych wyzwań naukowych lub potrzebujesz wsparcia przy pozyskiwaniu lub realizacji projektów, to również możesz na mnie liczyć.

Jolanta Zuzda

Politechnika Białostocka

Obszar naukowy: nauki o zdrowiu, inżynieria biomedyczna, kinezyterapia           

BIO: Ukończyłam studia magisterskie w AWF w Warszawie i Politechnice Białostockiej. W 2011 r. uzyskałam tytuł dr n. med. na Uniwersytecie Medycznym. W 2022 r ukończyłam studia podyplomowe Master of Business Administration. Uczestniczyłam  w  programie szkoleniowo-stażowym „TOP   500 Innovators”. Od 2021 roku jestem w Akademii Efektywnej Współpracy  PACTT – Pfizer.  Posiadam  uprawnienia  w  zakresie  wdrażania  zasad  projektowania uniwersalnego, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz certyfikaty ukończenia szkoleń: Body ART, Pilates, Step Reebok, uzyskane podczas staży i kursów w Polsce i zagranicą (Irlandii,  Szwajcarii,  Niemczech,  Wielkiej  Brytanii,  Francji,  USA,  Portugalii,  Słowenii  i  Białorusi).

Jestem  autorką  i  współautorką  3  książek,  52  publikacji  naukowych,  4  patentów  i  innowacyjnych  programów  ćwiczeń stawu skokowego i biodrowego jako profilaktyki i leczenie dysfunkcji tych obszarów oraz programów: Odetchnij po Covid-19 – ćwicz z PB! i Wakacyjny Reset. Uczestniczyłam w projektach naukowo-dydaktycznych dotyczących problematyki aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki zdrowotnej oraz sprawności fizycznej jako kluczowego miernika zdrowia, realizowanych w ramach badawczej i dydaktycznej współpracy przedstawicieli naukowych Polski, Portugalii i Białorusi w latach 2008–2022. Więcej w filmie.

OFEROWANE WSPARCIE: Pomogę w planowaniu ścieżki kariery naukowej. Podczas spotkań mogę pokazać, w  jaki sposób osiągnąć wyznaczone cele. Podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym mentorowanemu  we wzmacnianiu jego kluczowych kompetencji, siły i wiary w siebie, aby osiągnąć sukces

 

Karina Sachpazidu headshot

Karina Sachpazidu

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

BIO: Jestem adiunktem w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz adiunktem w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuję się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu innowacjami i technologią oraz współpracą technologiczną i relacjami między-organizacyjnymi. Zajmuję się głównie nauką i projektami badawczymi (Preludium, Opus i inne), ale jestem też wykładowcą akademickim. Moje badania bazują na współpracy z licznymi firmami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Wyniki swojej pracy naukowej wykorzystuję w biznesie oraz ciałach eksperckich wielu organizacji, doradzając w zakresie podniesienia poziomu innowacyjności oraz zarządzania i działając m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Jestem konsultantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem i członkiem komisji przy Urzędzie Marszałkowskim. W wolnych chwilach zajmuję się sportem, głównie pływam na kite i jeżdżę na nartach.

OFEROWANE WSPARCIE

 • Działalność naukowa, jak zacząć karierę naukową, jakich błędów nie popełniać, jak planować i budować swoją aktywność,
 • jak pisać artykuły i gdzie publikować,
 • jak współpracować, aby stać się efektywnym i skutecznym w swojej działalności naukowej,
 • jak pozyskać grant,
 • praca menadżera, kierownika projektu.

Katarzyna Zacharczuk

Afiliacja:Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Obszar naukowy/zawodowy:Biotechnologia, mikrobiologia

BIO:  Doktor n.med., obecnie adiunkt w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH). Studiowała na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje tematykę lekooporności bakterii, zdolności chorobotwórczych mikroorganizmów, opracowywanie metod diagnostycznych do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki zakażeń bakteryjnych przy wykorzystaniu nowych technik, bezpiecznej pracy z wysoce chorobotwórczymi drobnoustrojami. Koordynuje również prace zespołu Centrum Kształcenia Kadr NIZP-PZH przy organizacji szkoleń. Jest absolwentką TOP500 Innovators i członkiem Stowarzyszenia TOP500 Innovators. W ramach działań Stowarzyszenia działa w zespole Affiliate Program mającym na celu łączenie nauki i biznesu. W 2016 r. odbył 3-miesieczny staż w Instituto Superiore di Sanita w Rzymie w ramach otrzymanego stypendium FEMS. Interesuje się metodologią Design Thinking, efektywnym zarządzaniem pracą zespołu, upowszechnianiem nauki, a po godzinach tańczy jazz, jeździ na rowerze i ogląda musicale.

W czym pomoże: Chętnie pomogę w rozwóju zawodowym w obszarze: biotechnologii, mikrobiologii, nauki bio-med, nawiązywaniu współpracy interdyscyplinarnej, wolontariatem, realizacją swoich pasji, aplikowaniu o stypendium naukowe, poszukiwaniu możliwości odbycia stażu, szkoleniach, praktyk w kraju i zagranicą.

Krysia Malińska headshot

Krystyna Malińska

Afiliacja: Politechnika Częstochowska

Obszar naukowy/zawodowy:  inżynieria i ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie projektami

BIO:

Jest naukowcem i wykładowcą akademickim, pracuje na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Ukończyła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Technologia żywności), Uniwersytet Śląski (Business English), Uniwersytet Warszawski (Studium Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej). Jest też stypendystką m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, USDA Borlaug Fellowship Program oraz Programu MNiSW Top 500 Innovators: Science, Management, Commercialization.

Zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego, a także problematyką związaną z zarządzaniem projektami badawczymi, ochroną własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań naukowych. Aktualnie realizuje w partnerstwie dwa międzynarodowe projekty badawcze w ramach Programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020: Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe (Organic +, lider – Conventry University, UK) oraz Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe (Nutri2Cycle, lider University of Ghent, BE).

Poprzez zajęcia dydaktyczne i pracę badawczą stara się zachęcić studentów do odkrywania własnych zainteresowań naukowych i poszukiwania własnej ścieżki zawodowej. Temu też służy program mentoringowy TopMinds, który prowadzi wspólnie z Absolwentami programów Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej oraz współpracy nauki z gospodarką, m.in. w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Top 500 Innovators (pełni funkcję wiceprezesa), konsultacji dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

W czym pomoże:

Myślisz o pracy naukowej? Chcesz zobaczyć jak wygląda praca naukowca i wykładowcy akademickiego? Interesujesz się tematami związanymi z gospodarką odpadami, recyklingiem organicznym, nawozami organicznymi? Jesteś na studiach doktoranckich, i właśnie piszesz artykuł do czasopisma albo przygotowujesz się do wystąpienia na konferencji międzynarodowej i potrzebujesz wskazówek? A może chcesz zwiększyć “visibility” i “impact” swojego dorobku naukowego i potrzebujesz wsparcia? Chętnie pomogę!

Krzysztof Dyczkowski

Afiliacja:Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 Obszar naukowy/zawodowy:Sztuczna inteligencja / informatyka

BIO:Ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, diagnostyce medycznej, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy informatycznej produkującej i wdrażającej systemy klasy ERP. Koordynator zespołu recenzyjnego programu US-Poland Innovation Hub (https://innovationhub-usptc.org). Stypendysta TOP 500 Innovators. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. IBM Faculty Award (2010) oraz Microsoft Research Azure Award (2015). Mentor zespołu studentów, którzy w roku 2017 wygrali polską edycję Microsoft Imagine Cup w kategorii gry.

 W czym pomoże:Rozwój, wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych, rozwój i ewaluacja modeli biznesowych, Internacjonalizacja produktów (rynek amerykański), R&D w firmie, współpraca nauka-biznes, zagadnienia sztucznej inteligencji, medyczne systemy wspomagania decyzji, przetwarzanie obrazu i widzenie komputerowe.

Magdalena Osial

Afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Obszar naukowy/zawodowy: Chemia

BIO: Jest naukowcem i pasjonatem popularyzacji nauki. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się wytwarzaniem i badaniem nanomateriałów do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej. Posiada także doświadczenie w zakresie badań nad wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów do zastosowania w fotowoltaice. Odbyła staż badawczy na Adelphi University w USA, Brookhaven National Laboratory w USA, na Universite Libre de Bruxelles w Belgii, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w zakresie biostatystyki i jest stypendystą beneficjentem programu TOP 500 Innovators. Odbyła liczne szkolenia w różnych instytucjach. Od 3-ech lat aktywnie uczestniczy w koordynowaniu prac badawczych studentów z USA, którzy odbywają staże wakacyjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauki prowadząc i rozwijając projekt Manufaktura Naukowców (www.manufakturanaukowcow.pl). Organizuje warsztaty, spotkania, wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych mające na celu przybliżeniu społeczeństwu roli nauk ścisłych oraz zawodu naukowca.

W czym pomoże: Zarządzanie projektem, popularyzacja nauki, działania promocyjne, aplikowanie o granty, chemia, elektrochemia, nowe materiały, umiejętności miękkie, planowanie ścieżki kariery.

Małgorzata Lalicka

Afiliacja:Politechnika Krakowska

Obszar naukowy/zawodowy:Komercjalizacja, fundusze, zarządzanie, szkolenia

BIO:  Trener, wykładowca akademicki, przedsiębiorca i konsultant. Kierownik zespołu ds. funduszy strukturalnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Jestem absolwentką studiów MBA w Boston College i filologii angielskiej na UJ. Koordynator przygotowania, autorka i współautorka projektów w zakresie m.in. dydaktyki, zarządzania, badań i rozwoju oraz doradztwa zawodowego, a także autorka publikacji w zakresie zarządzania, finansów i audytu. Od 2009 roku prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą pn. IFISE. Dodatkowo jest trenerem i wykładowcą akademickim w zakresie zarządzania, finansów i przedsiębiorczości. Poza pracą jej pasją są książki, najchętniej te obszerne i ambitne.

W czym pomoże: Mogę pomóc w opracowaniu strategii naukowo-zawodowej w dojściu do zamierzonego celu, w optymalny sposób uwzględniający uwarunkowania osoby mentorowanej tj. zainteresowania, wykształcenie, predyspozycje, preferencje zawodowe i prywatne.

Małgorzata Moczkowska

Afiliacja:Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obszar naukowy/zawodowy: Technologia żywności i żywienie człowieka

BIO: Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktor Nauk Rolniczych, specjalność Technologia żywności i żywienie człowieka. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków UE oraz dotacji z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów realizowanych przy współpracy z przemysłem spożywczym. Stypendystka Programu “Top 500 Innovators Science Management and Commercialization”, Stany Zjednoczone oraz stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. Posiada wiedzę z zakresu komercjalizacji badań naukowych zdobytą podczas licznych szkoleń, m.in. z zakresu modeli biznesowych i rozwoju firm Spin-off, jak również zarządzania badaniami naukowymi organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W ramach pracy naukowej zajmuje się kształtowaniem i oceną jakości produktów spożywczych, z fokusem na właściwości białek i ich roli w technologii żywności. Posiada doświadczenie w realizacji badań w oparciu o techniki elektroforetyczne, spektrometryczne, chromatograficzne oraz instrumentalne. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem alternatywnych źródeł białka oraz naturalnych substancji o właściwościach teksturo i strukturotwórczych.

W czym pomoże: Interesuje Cię technologia żywności, projektowanie nowych produktów, a może planujesz pracę naukową? Chcesz napisać projekt lub publikację naukową, ale nie wiesz od czego zacząć – chętnie podzielę się swoim doświadczeniem zawodowym – zapraszam do współpracy !!! „Sky is the limit”

Marcin Moskalewicz headshot

Marcin Moskalewicz

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Profesor Uczelni w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

BIO: Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społ. i Humanistycznych UMP oraz sieci badawczej Phenomenology and Mental Health w Centre for Values-Based Practice w St. Catherine’s College w Oksfordzie. Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych, w szczególności filozofią psychiatrii i psychoterapii, a także humanistyką medyczną. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijkuniversiteit Groningen (Holandia). Posiada doktorat europejski z filozofii historii (2009) oraz habilitację z obszaru fenomenologii zdrowia psychicznego (IFiS PAN 2018). W ostatnich latach pełnił funkcję Fellow m.in. Politechniki Federalnej w Zurychu, Texas A&M University, University of Oxford. Aktualnie pracuje przy projektach dotyczących m. in. doświadczenia czasu w chorobie nowotworowej oraz w zaburzeniach psychicznych.

Oferowane wsparcie

Obszar: Publish or Perish – ścieżka do publikacji w czasopiśmie; czy mój pomysł nadaje się na artykuł? strategia wyboru czasopisma

Dziedzina nauki: filozofia, psychiatria, psychologia

Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia i współpracy w obszarze badań inter- i transdyscyplinarnych z pogranicza humanistyki oraz nauk medycznych i o zdrowiu, w tym zdobywania środków na badania, staży zagranicznych oraz przygotowywania międzynarodowych publikacji.  Humanistom podpowiem jak przetrwać w świecie naukowym zdominowanym przez nauki ścisłe.

 

Marek Bury

Afiliacja:Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Obszar naukowy/zawodowy: Rzecznik patentowy

BIO:Jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. W 2004 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a w  2009 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych. Dodatkowo w 2017 r. zdobył tytuł magistra prawa. Od 2010 r. pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Stypendysta TOP500 Innovators, członek IEEE. Odbył staż w firmie Metasensing w Holandii i  realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego Investin. Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem ok. 30 publikacji naukowych z dziedziny radioelektroniki oraz 5 z dziedziny własności przemysłowej. Jest członkiem IEEE. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych.W 2015 roku wraz z ojcem, Lechem Burym założył Kancelarię Patentową Bury & Bury, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu.

W czym pomoże: Chętnie podzielę się doświadczeniem z osobami planującymi lub rozważającym związanie kariery z ochroną własności przemysłowej. Mogą pomóc w oszacowaniu nakładów czasowych i kosztowych potrzebnych na zdobycie kwalifikacji i podpowiedzieć, w jaki sposób zacząć lub jakie kolejne kroki podjąć.

Marek Postuła headshot

Marek Postuła

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obszar naukowy: kardiologia, nowe biomarkery, miRNA, badania kliniczne    

BIO: Profesor farmakologii kardiologicznej, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest kierownikiem Pracownii Farmakogenomiki.

Jego badania koncentrują się na nowych biomarkerach chorób układu sercowo-naczyniowego, wpływie czynników genetycznych na działanie leków, medycynie prewencyjnej i diagnostyce spersonalizowanej chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy. Zajmuje się również badaniami nad stylem życia, długowiecznością i procesami starzenia się. Doświadczenie zdobywał m.in. na stypendium Fulbrighta w Laboratorium Genetyki Okołooperacyjnej Kliniki Anestezjologii w Penn State College of Medicine w Hershey (USA). Obecnie kontynuuje swój rozwój osobisty studiując w London School of Economics na kierunku Executive MSc in Health Economics, Outcomes and Management in Cardiovascular Science. Jest zdobywcą wielu grantów badawczych, a swoje badania prowadzi we współpracy z wieloma naukowcami z Austrii, Włoch, Japonii, Brazylii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ma ogromne doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, badaniach czynności płytek krwi i analizie genetycznej skupiającej się na  miRNA jako biomarkerze diagnostycznym i prognostycznym w chorobach układu krążenia. Jest współzałożycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team).

Oferowane wsparcie
Pomogę w obszarach takich jak: rozwój osobisty, planowanie kariery naukowej w medycynie, planowanie badań klinicznych, udział w najnowocześniejszych badaniach klinicznych.

Mariusz Barczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar naukowy: chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska 

BIO:  Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczył w wielu stażach i stypendiach w różnych ośrodkach naukowych, m.in. Dublin City University, Universidad de Granada, Stanford University, NASA Ames Research Center, The City College of New York. Jest laureatem programów Fulbrighta oraz Top 500 Innovators. Interesuje się szeregiem zagadnień związanych m.in. z chemią materiałową, nanotechnologią, metodą zol-żel, usuwaniem zanieczyszczeń, hydrożelami, sensorami optycznymi i szeregiem innych obszarów nauki. Jego intensywna współpraca naukowa zaowocowała do tej pory wieloma projektami, np. z firmą ASTRIUM, przy tworzeniu wytrzymałych materiałów do elementów pojazdów kosmicznych, czy jednym ze start-upów zajmującym się opracowaniem sensorów do małoinwazyjnego i szybkiego wykrywania nowotworów. Aktualnie pełni rolę ambasadora Programu Fulbrighta w Polsce. W wolnych chwilach gra w szachy i pokera oraz dużo czyta – ostatnio próbuje zgłębiać historię Andaluzji, w której stara się bywać jak najczęściej.

Oferowane wsparcie
Jeśli interesuje Cię chemia, nanotechnologia, ochrona środowiska, sensing, innowacje i wiesz już, że z nimi wiążesz swoją przyszłość, to po pierwsze gratuluję, a po drugie chętnie opowiem Ci o moich doświadczeniach zawodowych w tym zakresie. Jeśli szukasz nowych wyzwań naukowych, kontaktów w Polsce i za granicą lub chcesz współpracować z przemysłem czy dowiedzieć się, jak pozyskiwać środki na badania naukowe – również służę pomocą. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, czym dokładnie chciałbyś się zajmować, to także chętnie podzielę się z Tobą moimi dylematami, które sam kiedyś miałem.

Mariusz Skwarczyński

Afiliacja:VERANO Ryszard Miazga

Obszar naukowy/zawodowy: Ogrzewnictwo Wentylacja Klimatyzacja

BIO: Doktor nauk technicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem akademickim. Kierownik B+R projektów „Szybkiej Ścieżki” z NCBR. Stypendysta Rządu Danii w Duńskim Uniwersytecie Technicznym oraz programu MNiSWu „TOP 500 Innovators” w Uniwersytecie Standforda. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych, oraz targów branżowych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem produktów na wszystkich etapach tj: od pomysłu, poprzez projektowanie, wytwarzanie, zbadanie, certyfikację i przekazania klientowi produktu do zakupu.

W czym pomoże: Jeżeli stoisz przed wyborem swojej ścieżki kariery, masz pomysł na biznes ale nie wiesz w jaki sposób aplikować o środki unijne, Twój pomysł wymaga analizy opłacalności zgłoś się do Mnie.

Monika Rom headshot

Monika Rom

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej

Obszar naukowy: inżynieria materiałowa    

BIO:   Doktor nauk technicznych (2008), ukończyła studia na kierunku Włókiennictwo (specjalność: chemiczna technologia włókna) na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od 2003 r. jest związana z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, gdzie pracowała na stanowiskach naukowo-badawczych w projektach finansowanych ze środków europejskich i krajowych, zaś od 2012 pełni funkcję nauczyciela akademickiego. Absolwentka programu Top 500 Innovators (staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley). W pracy naukowej zajmuje się polimerami biodegradowalnymi, modyfikacją polimerów oraz zrównoważoną gospodarką surowcową. Jest doświadczonym kierownikiem projektów naukowo-badawczych oraz projektów dydaktycznych. Współpracuje głównie z europejskimi ośrodkami badawczymi, ostatnio intensywnie z ośrodkami z krajów skandynawskich.

Oferowane wsparcie
Podzielę się wiedzą i doświadczeniem w zakresie badań polimerów biodegradowalnych, materiałów włóknistych, włókien, mikrowłókien czy nanowłókien oraz modyfikacją surowców do ich wytworzenia.  Oferuję wsparcie w pisaniu projektów badawczych, formułowaniu treści publikacji naukowych, czy też w poszerzeniu sieci kontaktów naukowych. Nie są mi również obce kwestie przygotowania różnych form prezentacji wyników badań, czy przygotowania warsztatu pracy nauczyciela, w tym także warsztatu do pracy zdalnej.

Oleg Demchuk

Afiliacja: Pharmaceutical Research Institute

Obszar naukowy/zawodowy: Chemistry, Organic Chemistry, Catalysis, Metalorganic chemistry, Phosphorus chemistry, Pharmacy, Drug design

BIO: Dr hab. Oleh M. Demchuk, Prof. IFarm otrzymał w roku 1997 dyplom magistra chemii w Uniwersytecie imienia I. Franka we Lwowie, a stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w roku 2004. Po zakończeniu stażu podoktorskiego, w ramach programu “NATO Science fellowship”, który miał miejsce w latach 2004-2006 na uniwersytecie Queens w Kanadzie, następnie pracował na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w roku 2017 otrzymał stopień doktora habilitowanego, a od roku 2018 jest zatrudniony w Instytucie Farmaceutycznym na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zainteresowania naukowe dr O. Demchuka obejmują, między innymi chemię organiczną, chemię koordynacyjną, chemie farmaceutyczną, syntezę asymetryczną, reakcje sprzęgania krzyżowego oraz aktywacji wiązań CH jak również inne procesy katalityczne prowadzone z udziałem kompleksów metali przejściowych. Dr Demchuk opublikował ponad 40 publikacji naukowych w wysokiej randze czasopismach międzynarodowych, jest współautorem kilku książek oraz rozdziałów, brał udział w tworzeniu treści sekcji heterocyklicznej czasopisma SYNFACTS, a od 2014 roku pełni również obowiązki edytora naczelnego czasopisma Current Chemistry Letters wydawanego przez Growing Science. Dr hab. Demchuk jest on tytularnym członkiem komitetu CHEMRAWN IUPAC oraz członkiem Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz PTChem. W wolnym czasie interesuje się filozofią i popularyzacją nauki i edukacji.

W czym pomoże: Organiczna chemia podstawowa i stosowana, opracowywanie planu badań, przygotowanie publikacji naukowych, wniosków grantowych, prezentacji oraz wystąpień.

Patrycja Radek

Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Obszar naukowy/zawodowy: Zarządzanie

BIO:  Od 13 lat jej pasją i aktywność zawodowa związana jest z rozwojem nowych biznesów. Od projektu wprowadzania do Polski marki TAW Polska – oddziału największej niemieckiej firmy szkoleniowej Technische Akademie Wuppertal przez kierowanie rozwojem biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, które dostarcza technologie i usługi badawcze dla przemysłu. Prowadzi też szereg projektów w oparciu o design thinking. Z przyjemnością, jaką tylko może dawać obcowanie z ludźmi, rozwija interdyscyplinarną sieć kontaktów w całej Polsce. Jest Wrocławianką i to środowisko zna szczególnie dobrze. Mocno wierzy w skuteczność content marketingu i na co dzień świadomie wykorzystuje media społecznościowe do budowania wizerunku i podtrzymywania relacji. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu tworzy złożone projekty i jest w stanie w nich aktywnie i merytorycznie uczestniczyć. Potrafi też łączyć ludzi, prowadzić działania consultingowe, skomplikowane procesy sprzedażowe, projektować programy rozwojowe oraz motywować i kierować złożonymi zespołami. Jest w trakcie studiów doktoranckich, a obszarem jej zainteresowań jest przywództwo w projektach R&D.

W czym pomoże: Zarządzanie projektami i rozwój usług eksperckich, to temat, którym zajmuje się od lat. Prowadzi projekty z wykorzystaniem design thinking do rozwiązywania złożonych problemów, rozwoju nowych produktów i usług.

Piotr Chruszczewski

Afiliacja:Uniwersytet Wrocławski, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych

Obszar naukowy/zawodowy:Językoznawstwo antropologiczne, ogólne i angielskie, narratologia, przekładoznawstwo, skandynawistyka z runologią

BIO:  prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, anglista i amerykanista specjalizujący się w językoznawstwie antropologicznym, w tym w badaniach nad tekstem, przekładem, pismem, narracją i językiem. Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Komisji Fulbrighta; Fundacji Kościuszkowskiej; Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Od 2011 jest członkiem rzeczywistym waszyngtońskiego International Communicology Institute. Jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, powstałego w 2013 roku we Wrocławiu. Wypromował ponad dwustu magistrów filologii angielskiej oraz trzynastu doktorów nauk humanistycznych. Promuje zaawansowane badania interdyscyplinarne.

 

W czym pomoże: Mogę pomóc w zaprojektowaniu indywidualnej i kreatywnej ścieżki rozwoju ambitnego i pracowitego studenta planującego np. przyszłą pracę naukową.

Przemysław Sękalski

Afiliacja:Politechnika Łódzka

Obszar naukowy/zawodowy:IT, IoT, mobile apps, zastosowanie ICT w rolnictwie

BIO:  Elektronik z zamiłowaniem do IT, architekt systemów, współwłaściciel firm zakładanych ze studentami, dyrektor Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej, absolwent Top 500 Innovators (I edycja), ekspert NCBR, COP, POIR w obszarze ICT, mentor Top Minds, posiadacz patentów i wdrożeń, realizator wielu projektów, w tym najważniejszego rodzina (ojciec 3 dzieci).

 

W czym pomoże: Pomogę przy komercjalizacji badań, zakładaniu firm, nawiązywaniu kontaktów oraz użyciu ICT/IoT w różnych branżach.

Szymon Szufa headshot

Szymon Szufa

Politechnika Łódzka

Obszar naukowy: toryfikacja, suszenie, energetyka, konwersja paliw, spalanie biomasy

BIO: Przedsiębiorca i naukowiec, który ukończył swoją pracę doktorską w 2014 roku z obszaru nowoczesnych technologii sektora Odnawialnych Źródeł Energii. Posiada również wykształcenie związane z zarządzaniem projektami inwestycyjnymi (studia MBA Energetyka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Kierownik oraz główny wykonawca wielu projektów związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze energetyki zarówno w Polsce jaki i na świecie. Pełni rolę kierownika realizując granty badawczo-rozwojowe z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (Program Preludium), granty badawczo-rozwojowe z NCBiR (Alfa Bridge, PBSE, Szybka Ścieżka, LIDER) granty wewnętrznie finansowane z Politechniki Łódzkiej. Posiada doświadczenie w pracy w przemyśle (Kierownik Projektu WEDISTRICT H2020 w zespole PGNiG Termika Energetyka Rozproszona w okresie styczeń-listopad 2020, w tym w zespołach międzynarodowych). Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą (Biomass Training Research), w której świadczy usługi z zakresu badań, usług doradczych jak i szkoleniowych (energetyka konwencjonalna, ograniczanie emisji, konwersja paliw i energetyka z odnawialnych źródeł energii). Dodatkowo, aktywny członek Stowarzyszenia Top500 Innovators i ERA-FELLOWHSIP (współpraca z ośrodkami naukowymi w Niemczech).

Oferowane wsparcie
Doradzę przy przygotowanie projektu grantowego, oferuję pomoc w przygotowaniu publikacji, wsparcie w rozwoju kariery (wybór ścieżki rozwoju), udostępnienie kontaktów w przemyśle i udział w realizowanych obecnie grantach B+R.

Wojciech Wodo

Afiliacja:Politechnika Wrocławska

Obszar naukowy/zawodowy:Bezpieczeństwo komputerowe, konsulting biznesowy

BIO:  Wojciech Wodo jest asystentem naukowo-dydaktycznym na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Informatyki (od 2015). W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, ze szczególnym naciskiem na biometrię. Jest absolwentem specjalnego programu MNiSW Top 500 Innovators (2012) w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie kontynuował swoje badania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji jako wizytujący naukowiec w 2015 roku. Swoje doświadczenia w zakresie transferu technologii zdobywał podczas pracy jako specjalista ds. transferu technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (2011-2012) oraz jako wiceprezes i członek zarządu Fundacji MANUS (2011-2017) będąc odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości akademickiej i konsulting dla start-upów. W ramach tych działań prowadził akademicki inkubator oraz preinkubator przedsiębiorczości dla społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, a w 2017 roku uruchomił Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbię” na terenie dawnej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu. Wojciech Wodo jest też doświadczonym mówcą – występował na wydarzenia TEDx, międzynarodowych konferencjach naukowych, a także był sędzią i mentorem w międzynarodowych konkursach np. Climate KIC Launchpad, Accelerator czy NASA App Challenge. Jego polami zainteresowań są również zarządzenie innowacją, przedsiębiorczość, partnerstwa publiczno-prywatne i wysokie technologie. Prowadzi własną firmę konsultingową 360 Degrees, w ramach której pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty B+R i udziela doradztwa biznesowego.

 

W czym pomoże: Pomogę przy stworzeniu modelu biznesowego, strategii rozwoju, budowie MVP, pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych, bezpieczeństwie komputerowym oraz zagadnieniach związanych z biometrią.

Scroll to Top
Loading...
Skip to content