Edycja 2021

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery.

Bieżąca edycja kierowana jest do studentów i studentek ostatniego roku studiów magisterskich, planujących swoją karierę w obszarze nauki oraz dla osób już przygotowujących rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej) a ponadto wyróżniających się na polu naukowym, które charakteryzuje pasja i ambicja.

Dlaczego warto?

Program mentoringowy TopMinds 2021, podobnie jak poprzednie edycje, oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej we współpracy z Mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się  podczas 1-2 dniowych zjazdów w Warszawie.

Wg słów absolwentki TopMinds 2017: “Możliwość indywidualnego kontaktu i nabywania wiedzy i doświadczenia od osób, które są wybitnymi specjalistami w danych dyscyplinach jest niezastąpiona i na samym początku kariery otwiera wiele dróg i wskazuje wiele możliwości”.

Co czeka uczestniczki i uczestników?

  • W programie przewidziano szkolenia stacjonarne a udział w nich jest obowiązkowy – harmonogram wydarzeń poniżej. Organizatorzy zapewniają dotrzymanie niezbędnych warunków sanitarnych (duże sale, dostępność środków do dezynfekcji).
  • Praca indywidualna z mentorem odbywać się będzie – w zależności od potrzeb i możliwości – w formie bezpośredniej lub zdalnej (np. przez telefon lub wideokonferencję).
  • Udział w programie jest bezpłatny, koszty związane z udziałem w zjazdach (noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe) pokrywają Organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.
  • Poza spotkaniami stacjonarnymi udział w programie daje możliwość skorzystania z udziału w badaniu Style Myślenia FRIS®  – to polskie narzędzie do określenia i opisu właściwego każdej osobie sposobu myślenia i działania. Badanie FRIS®  diagnozuje indywidualne predyspozycje oraz udziela wskazówek odnośnie działania, rozwiązywania problemów i komunikacji z innymi.

Program jest naprawdę bogaty:

Badanie Styli Myślenia FRIS® + indywidualna informacja zwrotna
BootCamp TopMinds, 29.01-31.01.2021: Szkolenia wprowadzające dla mentorów i mentorowanych oraz integracja
I blok szkoleniowy, 26-27.02.2021: Zarządzanie danymi naukowymi, Zarządzanie sobą w czasie, Odporność na stres,
II blok szkoleniowy, 26-27.03.2021: Praca w zespole, Etyka w nauce
MidTerm meeting, 23-24.04.2021: Szkolenie z wystąpień publicznych, Spotkanie mentorów i mentorowanych
III blok szkoleniowy, 28-29.05.2021: Umiędzynarodowienie nauki
Uroczyste zakończenie programu, 18.06.2021
* Kolejność realizacji poszczególnych tematów szkoleń może ulec zmianie.

Jak się zgłosić?

Termin zgłoszeń do edycji 2021 upłynął 8.11.2020 r. Otrzymaliśmy 176 zgłoszeń.

Wyniki naboru dostępne są tu.

Copyright 2017- 2020 - TopMinds